Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige gesprekspartner van de inspectie Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 96MOTIE VAN DE LEDEN KRANEVELDT-VAN DER VEEN EN DIBIVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat sinds de invoering van het nieuwe proportionele toezicht niet meer de schoolleider of locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt voor een gesprek met de inspectie is, maar het schoolbestuur;van mening, dat de functie van schoolleider juist een cruciale rol kan spelen bij inspectietoezicht omdat een schoolleider als geen ander weet wat er op het niveau van zijn of haar locatie plaatsvindt;verzoekt de regering om de schoolleider in het nieuwe inspectietoezicht weer formeel een positie te geven om bij gesprekken met de inspectie aanwezig te zijn en hem als volwaardige gesprekspartner te laten deelnemen, daarbij de mogelijkheid houdend om als bevoegd gezag een apart gesprek met de inspectie aan te vragen indien dit noodzakelijk wordt geacht,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenDibi ...

Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Erfgoedinspectie inclusief de beleidsreactie van de minister van OCW Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 204BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 juni 2009Hierbij bied ik u het jaarverslag 2008 van de Erfgoedinspectie aan1, inclusief mijn beleidsreactie op dit rapport.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs Motie begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 103MOTIE VAN HET LID DEPLA C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het vavo tweedekansonderwijs is dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stapelen van diploma’s doordat het deelnemers de mogelijkheid biedt om alsnog een diploma vmbo-tl, havo of vwo te behalen;overwegende, dat er prestatieafspraken gemaakt worden met gemeenten over het tweedekansonderwijs;verzoekt de regering in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd en hierover de Kamer te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.DeplaSlobBiskop ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw gestichte scholen Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 95MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat het kwalijk is als een school vanaf het begin onderwijs verzorgt dat kwalitatief onder de maat is, omdat kinderen recht hebben op goed onderwijs;verzoekt de regering om voorstellen te formuleren om de inspectie bij nieuw gestichte scholen standaard intensief toezicht te laten houden, zodat deze als het ware over de schouder van de school meekijkt en op basis van verdiend vertrouwen dat toezicht af te laten bouwen wanneer aan alle randvoorwaarden voor kwaliteit is voldaan,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenJan Jacob van DijkSlobDibiBosmaVan der Vlies ...

Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Stimulering open leermiddelen: Wikiwijs in het onderwijs Brief regering basisonderwijs begroting economie financiën hoger onderwijs ict onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 154BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 april 2009Deze brief is een vervolg op onze brief van 3 december jl.1 Daarin gaven we onze eerste en positieve reactie op het Onderwijsraadadvies over de ontwikkeling van open leermiddelen2. ...

Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". (Dossier 31700-VIII)
Beleidsreactie Onderwijsraadadvies "Vreemde talen in het onderwijs". Brief regering basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 41BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Hierbij zend ik u, mede namens staatssecretaris Van Bijsterveldt en staatssecretaris Dijksma, de beleidsreactie op het advies1Vreemde talen in het onderwijs van de Onderwijsraad. ...

Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw cultuurstelsel Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 20MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de effecten als gevolg van de invoering van een nieuw cultuurstelsel ingrijpend zijn;van mening, dat de overgangsfase naar het nieuwe stelsel nog niet afgerond is;constaterende, dat de evaluatie van het functioneren van het nieuwe stelsel over twee jaar te laat komt om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren;verzoekt de regering om de Raad voor Cultuur te verzoeken de effecten van de stelselwijziging in beeld te brengen en de Kamer uiterlijk in februari 2009 hierover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen (Dossier 31700-VIII)
Evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 december 2008Bijgaand stuur ik u de evaluatie van de gewijzigde financieringsstructuur van de regionale publieke omroep1. ...

Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling (Dossier 31700-VIII)
Overzicht notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die te verwachten zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 oktober 2008Naar aanleiding van uw brief van 25 september 2008 zend ik u hierbij een overzicht van notities, toegezegde brieven en inspectierapporten die voor de plenaire begrotingsbehandeling te verwachten zijn.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen (Dossier 31700-VIII)
Beantw schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 140BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 januari 2009Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het antwoord op de schriftelijke vraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de communicatie van de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen.De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wenst te vernemen wanneer concreet de resultaten van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen en de eventuele gevolgen hiervan voor het beleid bij de Kamer te verwachten is. ...

Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen (Dossier 31700-VIII)
Motie Van Leeuwen over de inzet van uit onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 163MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWENVoorgesteld 21 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat er in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) 40 mln. euro niet besteed is;constaterende, dat er, volgens het evaluatierapport van de BMC, geld tekort is om de achterstand in 2010 in te kunnen lopen;constaterende, dat na aftrek van de 21 mln. die bestemd is voor restauraties van kerken, de resterende 19 mln. besteed gaat worden aan restauraties;van mening, dat preventief en planmatig onderhoud een belangrijk instrument is en blijft om restauraties in de toekomst terug te dringen;verzoekt de regering alle uit de onderbesteding van het BRIM vrijgekomen middelen conform de doelstellingen van het BRIM in te zetten en waar nodig het maximaal toe te kennen subsidiebedrag te verhogen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Leeuwen ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum (Dossier 31700-VIII)
Motie Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het onderwijscurriculum Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID PECHTOLDVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat kennis van de mensen- en kinderrechten van fundamenteel belang is voor de verwezenlijking ervan, en dat Nederland op dit gebied verplichtingen heeft zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag en uitgewerkt in het VN-Actieplan;van mening, dat iedereen in Nederland bekend dient te zijn met de mensenrechten;overwegende, dat recent onderzoek laat zien dat in diverse vakken aandacht kan worden besteed aan democratie, burgerschap en aanverwante zaken, maar dat mensen- en kinderrechten in de praktijk onvoldoende structurele en expliciete aandacht krijgen in de lesmethodes in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs;verzoekt het kabinet met respect voor de onderwijsvrijheid en de bevindingen van de commissie Onderwijsvernieuwing te bekijken hoe mensenen kinderrechten wel de noodzakelijke aandacht binnen het onderwijscurriculum kunnen krijgen,en gaat over tot de orde van de dag.Pechtold ...

Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Remkes over de dekking voor toevoeging van 5 miljoen euro aan provinciefonds t.b.v. regionale omroep Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 84AMENDEMENT VAN HET LID REMKESOntvangen 11 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000). ...

Media en diversiteit (Dossier 31700-VIII)
Media en diversiteit Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 44BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 november 2008Sinds het einde van de jaren negentig hebben opeenvolgende kabinetten geïnvesteerd in het bevorderen van een evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen in het algemene media-aanbod en het versterken van specifiek aanbod voor minderheden; het zogenaamde media- en minderhedenbeleid1. ...

Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken toezegging m.b.t. Onderwijs in vreemde talen Brief regering basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 191BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 juni 2009Onlangs heb ik u, in aanvulling op het Algemeen Overleg van 8 april jongstleden (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. ...

Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 Rathenau Instituut Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 210BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 juli 2009Bijgaand ter kennisneming het Jaarverslag 2008 van het Rathenau Instituut.1De voorzitter van het Rathenau Bestuur merkt in zijn aanbiedingsbrief terecht op dat het werkgebied van het Rathenau Instituut ieder jaar aan actualiteit lijkt te winnen.In dit jaarverslag blijkt het Rathenau Instituut meer dan in voorgaande jaren synergie te hebben gezocht tussen Technology Assessment en Science System Assessment. ...

Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep (Dossier 31700-VIII)
Stand van zaken rond visitatie Wereldomroep Brief regering begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 227BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 augustus 2009Tijdens het overleg over de Mediabegroting-2009 (op 24 november 2008) (31 700 VIII, nr. ...

Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 28MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voortbestaan van de collectie van het Nationaal Rijtuigmuseum door het wegvallen van rijkssubsidie onder druk staat;overwegende, dat het Nationaal Rijtuigmuseum zich ontwikkeld heeft tot een internationaal erkend instituut, dat een belangrijk deel van de nationale collectie rijtuigen in bezit heeft;verzoekt de regering in contact te treden met het Nationaal Rijtuigmuseum over de overdracht van de kerncollectie aan het Rijk, ten einde een langdurig bruikleen mogelijk te maken,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Vlies ...

OESO-rapport Education at a Glance 2009 (Dossier 31700-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2009 Brief regering 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 229BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 8 september 2009Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Education at a Glance 2009, de nieuwe editie van dit jaarlijkse rapport. ...