Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

231 resultaten

Uitstelbrief Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds (Dossier 31700-VIII)
Uitstelbrief Hubert Bals Fonds en het Jan Vrijman Fonds Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 215BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2009Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting op 27 oktober 2008 (31 700 VIII, nr. ...

Mediabegroting 2009 (Dossier 31700-VIII)
Mediabegroting 2009 Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 37BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 november 2008De publieke omroep heeft de afgelopen jaren met succes een nieuwe lijn ingezet. ...

Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar (Dossier 31700-VIII)
Motie Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor bekostiging van het schakeljaar Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 107MOTIE VAN DE LEDEN DIBI EN JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een docent met een afgeronde hbo-bachelor die een wo-master wil volgen om als eerstegraads docent aan de slag te gaan, eerst een schakeljaar moet doen;verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de lerarenbeurs gebruikt mag worden om dat schakeljaar te bekostigen,en gaat over tot de orde van de dag.DibiJasper van Dijk ...

Motie Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de site Marokko.nl grossiert in antisemitische, antiwesterse en antihomo teksten;constaterende, dat dergelijke geluiden niet gestimuleerd moeten worden met Nederlands belastinggeld;verzoekt de regering erop toe te zien dat het Stimuleringsfonds voor de Pers niet langer subsidie verleent aan Marokko.nl,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Maatregelen vereenvoudiging BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) (Dossier 31700-VIII)
Maatregelen vereenvoudiging BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 189BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 juni 2009In mijn brief van 16 december 2008 (kamerstuk 31 700 VIII, nr. 122) heb ik u geïnformeerd over de evaluatie van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (het Brim). ...

Vraag naar kabinetsstandpunt inzake glv op openbare scholen (Dossier 31700-VIII)
Vraag naar kabinetsstandpunt inzake glv op openbare scholen Brief regering basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 31BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 oktober 2008Hierbij zend ik u, mede namens de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, het antwoord op de schriftelijke vraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar het kabinetsstandpunt inzake godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. ...

Vernieuwingsimpuls (Dossier 31700-VIII)
Vernieuwingsimpuls Brief regering begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 148BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 maart 2009In het wetgevingsoverleg over hoger onderwijs en onderzoek met uw Kamer op 8 december 2008 (Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 138) heb ik uw Kamer toegezegd dat de middelen die uit de universiteitsbudgetten zijn overgeheveld naar NWO, in hun geheel zullen worden besteed aan de Vernieuwingsimpuls. ...

Motie Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een bepaald voedingsgebied (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een bepaald voedingsgebied Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 104MOTIE VAN HET LID BOSMAVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de ongebreidelde fusiedrift van de afgelopen decennia heeft geleid tot monopolieposities van schoolbesturen in diverse regio’s, waardoor ouders, leerlingen en docenten in die regio’s niets meer te kiezen hebben;overwegende, dat keuzemogelijkheden leidt tot onderlinge concurrentie die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt;verzoekt de regering keuzemogelijkheid als hoeksteen van beleid te formuleren en er dus naar te streven om per onderwijssector te zorgen voor de aanwezigheid van meerdere scholen van een type in een bepaald voedingsgebied,en gaat over tot de orde van de dag.Bosma ...

Klachtenregeling PO en VO (Dossier 31700-VIII)
Klachtenregeling PO en VO Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 214BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juli 2009Tijdens een Algemeen Overleg van 17 januari 2008 (31 200 VIII, nr. ...

A- en B- lijsten met OCW-wetsvoorstellen waarvan afhandeling voor het zomerreces 2009 door Tweede Kamer dan wel beide Kamers gewenst is (Dossier 31700-VIII)
A- en B- lijsten met OCW-wetsvoorstellen waarvan afhandeling voor het zomerreces 2009 door Tweede Kamer dan wel beide Kamers gewenst is Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 177BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 mei 2009In antwoord op uw brief van 23 april 2009, zend ik u hierbij een overzicht van de consequenties van niet tijdige afhandeling van de wetsvoorstellen die voor het zomerreces aan de Tweede Kamer (en eventueel aan de Eerste Kamer) zullen worden (of zijn) aangeboden.Tevens informeer ik u hierbij over het tijdstip van indiening van het Wetsvoorstel tot intrekking WVI en wijziging van diverse wetten i.v.m. de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en van de wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 i.v.m. de invoering van de OV-chipkaart:Het eerstgenoemde wetsvoorstel zal één dezer dagen bij de Tweede Kamer ingediend zijn of worden, het laatstgenoemde wetsvoorstel zal naar verwachting eind mei door de Raad van State van een advies worden voorzien en zo spoedig mogelijk in juni 2009 bij de Tweede Kamer ingediend worden.Overzicht van wetsvoorstellen:B. ...

Motie Smits over niet mogelijk maken van experimenten met Engels als deelvoertaal (Dossier 31700-VIII)
Motie Smits over niet mogelijk maken van experimenten met Engels als deelvoertaal Motie basisonderwijs begroting cultuur cultuur en recreatie financiën onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 160MOTIE VAN HET LID SMITSVoorgesteld 15 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs een taalachterstand heeft van twee jaar;van mening, dat de prioriteit in het basisonderwijs moet liggen op het leren van de Nederlandse taal;verzoekt de regering geen experimenten mogelijk te maken met Engels als deelvoertaal,en gaat over tot de orde van de dag.Smits ...

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders (Dossier 31700-VIII)
Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van schoolleiders Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.Voorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de schoolleider van zeer groot belang is voor de borging van de onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid en een optimale werksfeer op zijn school;voorts van mening, dat een professionele schoolleider aan bepaalde kwaliteitseisen zou moeten voldoen;constaterende, dat weliswaar veel schoolleiders zich de afgelopen jaren al hebben geschoold, maar dat dit nog niet voor alle schoolleiders geldt;verzoekt de regering om samen met de Nederlandse Vereniging van Schoolleiders en de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in overleg te treden en te komen tot meerjarenafspraken inzake de verdere professionalisering van schoolleiders, met als eindperspectief het scholen van alle schoolleiders in Nederland,en gaat over tot de orde van de dag.Kraneveldt-van der VeenSlobJan Jacob van DijkDibiBosmaVan der Vlies ...

Kabinetsreactie evaluatie verlaagd btw-tarief cultuur en media (Dossier 31700-VIII)
Kabinetsreactie evaluatie verlaagd btw-tarief cultuur en media Brief regering begroting belasting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 147BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËNAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 maart 2009Hierbij sturen wij u het evaluatierapport van het verlaagde btw-tarief voor cultuur en media.1 Sinds enkele jaren worden afzonderlijke belastinguitgaven volgens de VBTB-voorschriften geëvalueerd op doelmatigheid en effectiviteit. ...

Amendement van het lid Ten Broeke dat er ondermeer toe strekt een aantal uitgaven verplichtingen uit de cultuurbegroting te schrappen (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Ten Broeke dat er ondermeer toe strekt een aantal uitgaven verplichtingen uit de cultuurbegroting te schrappen Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 61AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKEOntvangen 26 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 49 278 (x € 1000). ...

Amendement van het lid Van Dam over extra budget voor de publieke omroep (Dossier 31700-VIII)
Amendement van het lid Van Dam over extra budget voor de publieke omroep Amendement begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 46AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAMOntvangen 24 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3 000 (x € 1 000).IIIn artikel 15 Media worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3 000 (x € 1 000).ToelichtingVanuit het extra budget voor de publieke omroep wordt 3 miljoen geoormerkt voor onderzoek, ontwikkeling en experiment als aanvulling op het reeds bestaande budget voor programmavernieuwing.Doel is om innovatie binnen de publieke omroep te versterken.Van Dam ...

Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel (Dossier 31700-VIII)
Motie Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor het onderwijzend personeel Motie basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VERDONKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de leraar net als de politieagent, in onze maatschappij een bijzondere plaats inneemt;constaterende, dat de minister van BZK voornemens is, het hoofddoekje te verbieden voor politieagenten;overwegende, dat de minister van BZK zich baseert op argumenten van gezagsuitstraling en neutraliteit;overwegende, dat de argumentatie van de minister ook opgaat voor docenten;verzoekt de regering ook voor het onderwijzend personeel het dragen van hoofddoekjes te verbieden,en gaat over tot de orde van de dag.BosmaVerdonk ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 198LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 juni 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over het Onderwijsverslag 2007–2008 van de Inspectie van het Onderwijs (bijlage bij Kamerstuk 31 700 VIII, nr. 176).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 12 juni 2009.De vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,Van BochoveAdjunct-griffier van de commissieBoeve1Wat is de verklaring voor de dalende lees- en rekenvaardigheden van leerlingen in Nederland? ...

Jaarverslag 2008 van het Commissariaat voor de Media (Dossier 31700-VIII)
Jaarverslag 2008 van het Commissariaat voor de Media Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 223BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 augustus 2009Ik heb het genoegen uw Kamer hierbij het Jaarverslag 2008 van het Commissariaat voor de Media te doen toekomen.1De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 176BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 mei 2009Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de beide staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Onderwijsverslag 2007–2008 van de Inspectie van het Onderwijs aan.1 Het Onderwijsverslag gaat vergezeld van onze gezamenlijke beleidsreactie.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R. ...

Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) (Dossier 31700-VIII)
Gew motie Pechtold en Dezentjé Hamming Bluemink over de doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben (t.v.v. 31 700 VIII, nr. 112) Motie (gewijzigd/nader) basisonderwijs begroting beroepsonderwijs financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 119GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 112Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat ieder kind recht heeft op kwalitatief goed onderwijs;van mening, dat iedere school moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de Onderwijsinspectie;van mening, dat de overheid scholen moet ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs;verzoekt het kabinet aan de Kamer een aanvalsplan te presenteren met de harde doelstelling dat een school nooit langer dan één jaar het predicaat zeer zwak kan hebben,en gaat over tot de orde van de dag.PechtoldDezentjé Hamming-Bluemink ...