Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Derde nota van wijziging (Dossier 33124)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 11d, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De huurder past dat in mindering brengen niet eerder toe dan bij de betaling van de huurprijs die hij is verschuldigd met ingang van de kalendermaand, volgend op die waarin hij toepassing heeft gegeven aan de eerste volzin. ...

Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen (Dossier 33124)
Voorlichting van de Raad van State n.a.v. de amendementen 33 124, nrs. 10 en 11 inzake energieprestatie gebouwen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 13 VOORLICHTING VAN DE RAAD VAN STATE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 augustus 2012 Bij brief van brief van 5 juli 2012, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de voet van artikel 21a, eerste lid, van de Wet op de Raad van State aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd haar van voorlichting te dienen inzake amendementen op het wetsvoorstel kenbaarheid energieprestatie gebouwen (33124). ...

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u nadere informatie naar aanleiding van de motie van de heer Jansen (SP) tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen op 15 november jl (Kamerstuk 33 124, nr. 20). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33124)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, komt artikel 11c, tweede lid, te luiden: 2. ...

Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Motie Paulus Jansen over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 15 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het eigendom en de centrale opslag van opnamegegevens voor het energielabel niet zijn geregeld in de wet; overwegende dat deze twee factoren van grote invloed zijn op de kosten voor de gebouweigenaar bij toekomstige aanpassingen; verzoekt de regering om, te waarborgen dat de opnamegegevens van het energielabel eigendom zijn van de opdrachtgever en een bindende regeling uit te werken voor de centrale, uniforme opslag van opnamegegevens, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie (Dossier 33124)
Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 In vervolg op mijn brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 33 124, nr. 18) treft u hierbij een overzicht aan van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief de voor- en nadelen. ...

Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper (Dossier 33124)
Amendement van het lid Fritsma dat ervoor zorgt dat er geen verplichting is voor bezitters van gebouwen om een energielabel te verstrekken aan een huurder of koper Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11b, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33124)
Voorstel van wet Voorstel van wet bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33124)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33124)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 september 2011 en het nader rapport d.d. 8 december 2011, aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Verslag (Dossier 33124)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 februari 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota van verbetering (Dossier 33124)
Nota van verbetering Nota van verbetering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 9 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 20 juni 2012 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In artikel V, tweede lid, wordt in onderdeel A bij het eerste gedachtestreepje «erkende» vervangen door: berekende. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33124)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen). ...

Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop (Dossier 33124)
Amendement van het lid Bisschop over het uitzonderen van de verplichting tot een energielabel bij gedwongen verkoop Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 15 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11a, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33311)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht recht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33311)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33311)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht recht Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 33311)
Geleidende brief Geleidende brief burgerlijk recht recht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 20 juni 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie. ...

Verslag (Dossier 33311)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 12 maart 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nota van wijziging (Dossier 33311)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) burgerlijk recht recht Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 april 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel III, eerste lid, komt te luiden: 1. ...