Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Geleidende brief (Dossier 35444)
Geleidende brief Geleidende brief natuur en milieu stoffen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2020 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet natuurbescherming in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35444)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Voorstel van wet, zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State (Dossier 35444)
Voorstel van wet, zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 5 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag (Dossier 35444)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu stoffen Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35333)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag natuur en milieu stoffen Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 2 december 2019 I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35333)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) natuur en milieu stoffen Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 november 2019 (W11.19.0358) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 22 november 2019, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (eerste termijn Kamer) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. ...

Geleidende brief (Dossier 35333)
Geleidende brief Geleidende brief natuur en milieu stoffen Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2019 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een noodregeling over stikstof. ...

Voorstel van wet (Dossier 35333)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging inzake (Dossier 35333)
Nota van wijziging inzake Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 november 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, eerste lid, vervalt «of hoofdstuk 3». ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) (Dossier 35333)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 december 2019, over de Tijdelijke noodwet stikstof (re- en dupliek) Verslag van een wetgevingsoverleg natuur en milieu stoffen Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 januari 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 4 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het voorstel van wet voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (Kamerstuk 35 333); – Nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 35 333, nr. 7). ...

Memorie van toelichting (Dossier 35333)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) natuur en milieu stoffen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 35333)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu stoffen Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 28 november 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" (Dossier 35519)
Motie van het lid Van Ginneken over een wettelijke definitie formuleren voor "deelmobiliteit" en "deelvoertuig" Motie bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GINNEKEN Voorgesteld 28 september 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat deelmobiliteit een vorm is van duurzaam vervoer en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verdelen van de schaarse ruimte in de bebouwde kom; constaterende dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip «deelmobiliteit»; verzoekt de regering een wettelijke definitie te formuleren voor «deelmobiliteit» en «deelvoertuig», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding (Dossier 35519)
Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding Amendement bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35519)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 juni 2022 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 23 september 2020 over het wetsvoorstel heeft uitgebracht. ...

Verslag (Dossier 35519)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 september 2020 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35519)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 oktober 2019 en het nader rapport d.d. 8 juni 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35519)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 35519)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten verkeer weg Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...