Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV), Dion Graus (PVV), Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35333-1.html
ID: 35333-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2019

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een noodregeling over stikstof.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Wij verzoeken u, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, gelet op de urgentie, voor een spoedadvies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State te sturen.

Kops

Graus

Van Aalst