Gepubliceerd: 22 november 2019
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Alexander Kops (PVV), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35333-5.html
ID: 35333-5
Origineel: 35333-2

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 november 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, vervalt «of hoofdstuk 3».

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1. » geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt na «ministeriële regeling» ingevoegd «van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat». Voorts wordt er een zin toegevoegd, luidende: Bij deze regeling worden in ieder geval tevens regels gesteld over het voor de aangewezen plaats verantwoordelijke bestuursorgaan en het gebruik.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Tegen de aanwijzing van een plaats, bedoeld in het eerste lid, kan geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld.

C

In artikel 4 wordt aan het slot ingevoegd «, tenzij de capaciteit wordt overgedragen ten behoeve van de bouw of het in gebruik nemen van een megastal».

D

In artikel 5 vervalt «of hoofdstuk 3».

E

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

In de Wet natuurbescherming wordt aan artikel 2.7 een lid toegevoegd, luidende:

5. Na het vervallen van de Tijdelijke noodwet stikstof wordt een melding als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van die wet aangemerkt als een op grond van dit artikel verleende vergunning.

Toelichting

Uit het advies van de Afdeling advisering nemen de initiatiefnemers enkele adviezen over met betrekking tot het wetsvoorstel. Deze nota van wijziging strekt tot het opnemen in het wetsvoorstel daarvan.

Met betrekking tot artikel 3, over het aanwijzen van plaatsen voor grond en baggerspecie, is het advies om de definiëren wat een regio is niet overgenomen. Er is bewust niet voor gekozen om de term regio’s te definiëren om zo de Minister de bevoegdheid te geven om per provincie te kijken hoeveel plaatsen noodzakelijk zijn en aldus regio’s te benoemen. Met deze nota van wijziging wordt voorts opgenomen dat bij deze regeling in ieder geval ook regels worden gesteld over het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de plaats en het gebruik van de plaats. Ten slotte wordt nu geregeld dat tegen de aanwijzing van de plaats geen bezwaar en beroep openstaat.

In artikel 4 is voorts verduidelijkt dat volledige overdracht van de capaciteit niet geldt ten behoeve van de bouw of het in gebruik nemen van megastallen.

Ten slotte wordt met deze nota van wijziging overgangsrecht opgenomen in het wetsvoorstel, dat neerkomt op een wijziging van de Wet natuurbescherming. Na het vervallen van deze Tijdelijke noodwet stikstof hoeft voor meldingen, gedaan tijdens het bestaan van de wet ofwel vergunningaanvragen die door deze wet zijn omgezet in meldingen, geen nieuwe vergunning meer te worden aangevraagd doordat zij dan worden aangemerkt als een verleende vergunning.

Kops Graus Van Aalst