Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

369 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33354)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33354)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERINGVAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN DEEL 1. ...

Geleidende brief (Dossier 33354)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 29 augustus 2012 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Kieswet teneinde grondslagen te creëren die stemmen via het internet voor kiezers buiten Nederland alsmede het uitbrengen van een stem anders dan doormiddel van een stembiljet, mogelijk maken. ...

Advies van de Kiesraad (Dossier 33354)
Advies van de Kiesraad Advies van andere adviesorganen recht staatsrecht Nr. 7 BRIEF VAN DE KIESRAAD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2016 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33354)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 11 oktober 2012 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 14 maart 2016, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 33354)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Verslag (Dossier 33354)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces (Dossier 33354)
Motie van het lid Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces Motie recht staatsrecht Nr. 12 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH Voorgesteld 26 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de twee voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces die bij de Kamer aanhangig zijn, te weten de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (34 288) en voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354), onvoldoende samenhang en richting vertonen; overwegende dat voorstellen tot wijziging van het verkiezingsproces dienen te voldoen aan de waarborgen die de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces heeft geformuleerd, de band tussen kiezer en gekozene dienen te versterken, de mogelijkheden dienen te onderzoeken van elektronisch stemmen en tellen, en inzicht dienen te verschaffen in de daarmee gemoeide kosten; verzoekt de regering, voorstellen te doen voor wijziging van het verkiezingsproces, bestaande uit wetsvoorstellen met bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur, waarmee het stemmen en het tellen van de stemmen efficiënter verloopt, de toegankelijkheid wordt vergroot en de kiezers een persoon kiezen, en de Kamer vóór 1 september 2016 over de voortgang en de planning te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 35729)
Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 5 BRIEF VAN HET LID VAN RAAK Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2021 In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet in tweede lezing kunnen verdedigen. ...

Voorstel van wet (Dossier 35729)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Geleidende brief (Dossier 35729)
Geleidende brief Geleidende brief recht staatsrecht Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2021 Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum. ...

35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (Dossier 35729)
35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 februari 2021, No.W01.21.0035/I, en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35729)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag recht staatsrecht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2022 Inhoudsopgave 1. ...

Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet I zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 16 VOORSTEL VAN WET I ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35729)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet (Dossier 35729)
Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de grondwet Brief lid / fractie recht staatsrecht Nr. 15 VOORSTEL VAN HET LID LEIJTEN TOT SPLITSING VAN HET WETSVOORSTEL 35 729 OP BASIS VAN ARTIKEL 137, VIJFDE LID, VAN DE GRONDWET Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s Gravenhage, 30 mei 2022 De ondergetekende stelt aan de Kamer voor om op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet het voorstel van wet 35 729 te splitsen in twee afzonderlijke voorstellen, zoals bij deze brief gevoegd. ...

Verslag (Dossier 35729)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 juni 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing (Dossier 35729)
Voorstel van wet II zoals dat luidt na de daarin op 31 mei aangebrachte splitsing Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) recht staatsrecht Nr. 17 VOORSTEL VAN WET II ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN OP 31 MEI AANGEBRACHTE SPLITSING Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over een wetsvoorstel voor herinvoering van het raadgevend referendum Motie recht staatsrecht Nr. 10 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er geen grondwetswijziging nodig is voor een raadgevend referendum; verzoekt de regering een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen voor het herinvoeren van het raadgevend referendum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen (Dossier 35729)
Motie van het lid Ephraim over met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand nemen Motie recht staatsrecht Nr. 9 MOTIE VAN HET LID EPHRAIM Voorgesteld 25 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, indien de grondwetswijziging wordt aangenomen, met spoed de wetgeving voor een correctief referendum ter hand te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...