Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1813 resultaten

officiële publicatie (Dossier 28178)
Voorstel van wet M.B. Vos tot wijziging Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Memorie van toelichting Kamerstuk economie energie natuur en milieu organisatie en beleid 28 178Voorstel van wet van het lid M. ...

officiële publicatie (Dossier 28180)
Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Verslag Kamerstuk verkeer water 28 180Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)nr. 5VERSLAGVastgesteld 22 maart 2002De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen omtrent dit wetsvoorstel. ...

Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen (Dossier 28180)
Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen); Brief regering; Intrekking van het voorstel van Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen Kamerstuk verkeer water Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2017 Het kabinet heeft besloten tot het intrekken van het voorstel van wet, houdende vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen) (Kamerstuk 28 180, nrs. 1–5). ...

officiële publicatie (Dossier 28180)
Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Nota van verbetering Kamerstuk verkeer water 28 180Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)nr. 4NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 4 maart 2002In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:In artikel 4.4, eerste lid, onder b, wordt «in Nederland is of wordt gebouwd» vervangen door: is of wordt gebouwd. ...

officiële publicatie (Dossier 28180)
Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Voorstel van wet Kamerstuk verkeer water 28 180Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage14 januari 2002Beatrixnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28180)
Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Advies en nader rapport Kamerstuk verkeer water 28 180Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)AADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 12 februari 2001 en het nader rapport d.d. 4 januari 2001, aangeboden aan de Koningin door de minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens de minister van Justitie. ...

officiële publicatie (Dossier 28180)
Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen; Memorie van toelichting Kamerstuk verkeer water 28 180Vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1INHOUDAlgemeen deel2   1.Achtergrond en kern van het wetsvoorstel2 2.Waarom een nieuwe regeling voor registratie van zeeschepen? ...

officiële publicatie (Dossier 28338)
Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging Luchtvaartwet i.v.m. verbod op reclamesleepvliegen; Geleidende brief bij het voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet i.v.m. verbod op reclamesleepvliegen Kamerstuk cultuur en recreatie luchtvaart media verkeer 28 338Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegennr. 1GELEIDENDE BRIEFAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 22 april 2002Hierbij doe ik u overeenkomstig artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegenDe toelichtende memorie die het voorstel van wet vergezelt bevat de gronden waarop het rust.Van der Steenhoven ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 28338)
Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk luchtvaart verkeer Nr. 4 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 3 april 2018 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen intrek.1 Voortman ...

officiële publicatie (Dossier 28338)
Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging Luchtvaartwet i.v.m. verbod op reclamesleepvliegen; Memorie van toelichting Kamerstuk cultuur en recreatie luchtvaart media verkeer 28 338Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

officiële publicatie (Dossier 28338)
Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging Luchtvaartwet i.v.m. verbod op reclamesleepvliegen; Voorstel van wet Kamerstuk cultuur en recreatie luchtvaart media verkeer 28 338Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegennr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief van het Tweede-Kamerlid Bakker Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 11BRIEF VAN HET LID BAKKERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 11 april 20051. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het voorstel van de wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Kamerstuk ouderen sociale zekerheid Nr. 15 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’s-Gravenhage, 12 november 2010Hierbij deel ik u namens de fractie van D66 mede dat geen der leden van de fractie de behandeling van dit wetsvoorstel zal voortzetten. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nader verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 13NADER VERSLAGVastgesteld 16 juni 2005De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft, na kennisneming van de brief van 11 april 2005 (28 354, nr. 11) en de nota van wijziging, nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de indiener van het wetsvoorstel voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 14NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAGOntvangen 23 maart 2006De indiener is de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen in het nader verslag van 16 juni 2005. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 12NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 april 2005Het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 5) wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief waarin het lid Bakker meedeelt dat hij dit initiatiefvoorstel voortaan verdedigt Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 9BRIEF VAN HET LID BAKKERAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 15 december 2004Hierbij deel ik u mede dat het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) (Kamerstukken II 2001/02, 28 354) in het vervolg door mij zal worden verdedigd, aangezien mevrouw Giskes en mevrouw Van Geen geen lid meer van de Kamer zijn.Op korte termijn zal ondergetekende u laten weten op welke wijze hij zich voorstelt het initiatiefwetsvoorstel – in het licht van de sinds de indiening opgetreden ontwikkelingen – aangepast voort te zetten.Bakker ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Brief minister met kabinetsstandpunt t.a.v. het wetsvoorstel Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 2 december 2004Door het lid Bakker is een initiatiefvoorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioensfondsen, Kamerstukken II 2001/02, 28 354) ingediend. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 5 april 2004De initiatiefneemster is de leden van de verschillende fracties erkentelijk voor de vele vragen en opmerkingen. ...

officiële publicatie (Dossier 28354)
Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen); BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Kamerstuk arbeidsvoorwaarden organisatie en beleid ouderen werk zorg en gezondheid 28 354Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)nr. 7BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal's-Gravenhage, 2 juni 2003De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt thans de plenaire behandeling voor van het initiatiefwetsvoorstel van het lid Giskes tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) (Kamerstukken II, 2002/03, nr. 28 354).In mijn voorbereiding heb ik de Pensioen- & Verzekeringskamer gevraagd een toezichttoets uit te voeren.Bij brief van 13 mei 2003 heeft de Pensioen- & Verzekeringskamer de toezichttoets aan mij aangeboden.Hierbij bied ik u de toezichttoets aan.De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,M. ...