Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2708 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-VI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-VI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 21 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Tweede nota van wijziging) (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting     Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 15.653.516 15.679.943 1.570.467             Beleidsartikelen       31 Politie 6.676.221 6.697.317 500 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.871.734 1.871.734 198.130 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 1.466.556 1.470.556 1.280.049 34 Straffen en Beschermen 3.241.763 3.241.763 82.382 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 491.752 491.752 2.000 37 Migratie 1.203.364 1.203.364 3.000             Niet-beleidsartikelen       91 Apparaat Kerndepartement 461.196 462.527 4.406 92 Nog onverdeeld 237.817 237.817 0 93 Geheim 3.113 3.113 0 Toelichting Algemeen In de tweede nota van wijziging wordt verdere budgettaire uitwerking gegeven aan de middelen welke na de eerste nota van wijziging zijn toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-VI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Financiële tegemoetkoming Julio Poch (Dossier 35925-VI)
Financiële tegemoetkoming Julio Poch Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2021 Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de zaak Julio Poch van dinsdag 14 september jl. ...

Amendement van het lid Ellemeet over middelen voor het COA (Dossier 35925-VI)
Amendement van het lid Ellemeet over middelen voor het COA Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET Ontvangen 12 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 37 Migratie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Werkprogramma 2022 Inspectie Justitie en Veiligheid (Dossier 35925-VI)
Werkprogramma 2022 Inspectie Justitie en Veiligheid Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, het Werkprogramma 2022 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie) aan1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33369)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) ...

Memorie van toelichting (Dossier 33369)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) ...

Geleidende brief (Dossier 33369)
Geleidende brief Geleidende brief ...

Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33369)
Brief van het lid Bosma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Lijst van vragen en antwoorden ...

Motie Van Gerven over behoud van de kerntaken "natuur" (Dossier 33605-XIII)
Motie Van Gerven over behoud van de kerntaken "natuur" Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over beschutting in weilanden Motie ...

Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod (Dossier 33605-XIII)
Motie Ouwehand en Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod Motie ...

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen (Dossier 33605-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33605-XIII, nr. 16 ) over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen Motie (gewijzigd/nader) ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 Lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie Lijst van vragen en antwoorden ...

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 (Dossier 33605-XIII)
Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 Rapport Algemene Rekenkamer ...

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur (Dossier 33605-XIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur Lijst van vragen en antwoorden ...