Kamervraag 2024Z08350

Het bericht dat in Nederland tussen 2013-2022 de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent is afgenomen.

Ingediend 16 mei 2024
Indiener Anne-Marijke Podt (D66)
Onderwerpen natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z08350.html
1. CBS, «Minder natuur- en bosgebied in Nederland», 3 mei 2024, (www.cbs…
2. Kamerstuk 33 576, nr. 6.
3. Rijksoverheid, «Advies Taskforce Versnelling inrichting restopgave ni…
4. NOS, «Bloeiende planten verdwijnen uit Nederlandse natuur door tekort aan insecten», 24 april 2024, (nos.nl/artikel/2518024-bloeiende-planten-verdwijnen-uit-nederlandse-natuur-door-tekort-aan-insecten)
 • Vraag 1
  Kunt u uitleggen hoe het kan dat de natuur tussen 2013–2022 is afgenomen met 15.800 hectare, ondanks te doelstelling om tussen 2011–2027 80.000 hectare natuur te realiseren in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)?1
 • Vraag 2
  Valt de afname van natuur- en bosgebied op percelen binnen het NNN?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten welke delen natuur verloren zijn gegaan, wat de bestemming van die grond is geworden en waarom het omgevormd is?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het oppervlakte natuur- en bosgebied juist met een versneld tempo zou moeten toenemen?
 • Vraag 5
  Welke gevolgen heeft de afname van deze natuur voor andere doelen en ambities op het gebeid van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het zeer kwalijk is dat wij, als Rijk en provincies, ons niet aan de afspraken in het Natuurpact houden?2
 • Vraag 7
  Welke resultaten heeft de Taskforce Versnelling NNN geboekt sinds de laatste update in 2022?3
 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om te zorgen dat we de Europees afgesproken doelstelling van 30 procent beschermd landoppervlak in 2030 gaan halen?
 • Vraag 9
  Hoe verhoudt de afname van de natuur zich tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied?
 • Vraag 10
  Betekent dit dat het Rijk zich extra zal gaan inspannen voor de creatie van nieuwe natuur met goede natuurkwaliteit?
 • Vraag 11
  Wat is de relatie tussen de dalende insectpopulaties, het massaal verdwijnen van bloeiende planten en de afname van het Nederlandse natuurareaal?4
 • Vraag 12
  Hoe belangrijk is sterke en verbonden natuur voor bestuiving van onze landbouwgewassen en in welke mate staat dit onder druk?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z08350
Volledige titel: Het bericht dat in Nederland tussen 2013-2022 de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent is afgenomen.