Kamervraag 2024Z07496

Het bericht dat de schade van weerextremen in 2023 in Europa 13,4 miljard euro bedroeg

Ingediend 25 april 2024
Indiener Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07496.html
1. NOS.nl, 22 april 2024, «2023 was het jaar van weerextremen, schade geschat op 13,4 miljard euro» (2023 was het jaar van weerextremen, schade geschat op 13,4 miljard euro)
2. Copernicus Climate Change Service, 22 april 2024, «European State of the Climate summary 2023» (Summary_ESOTC2023.pdf)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de boodschap van de Europese klimaatdienst Copernicus en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) die de kosten van weer- en klimaatgerelateerde verliezen in 2023 in Europa schatten op 13,4 miljard euro?1
 • Vraag 2
  Bent u het eens met de volgende uitspraak van Celeste Saulo, secretaris generaal van het WMO: «De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze generatie. De kosten van klimaatactie lijken misschien wel hoog, maar de kosten van niets doen zijn veel hoger.»?2 Zo nee, hoe ziet u dit dan?
 • Vraag 3
  Hoeveel geld is per jaar gereserveerd in de meerjarenbegroting voor schade als gevolg van weersextremen? Denkt u dat dit voldoende zal zijn, ook rekening houdende met de steeds extremere weersituaties?
 • Vraag 4
  Hoeveel extra geld is per jaar ook beschikbaar voor de meer indirecte effecten van klimaatverandering, zoals meer mensen met een slechtere gezondheid door meer luchtvervuiling?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat investeren in klimaat en natuur, en daarmee het voorkomen van steeds meer schade uit weersextremen, de voorkeur zou moeten hebben boven het elk jaar weer repareren van schade door weersextremen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Gezien het feit dat de kosten van niets doen hoger zijn dan de uitgaven aan klimaatbeleid, bent u bereid om met een voorstel te komen om deze kosten zoveel mogelijk te voorkomen en de overgebleven voorziene kosten te begroten? Zo nee, hoe wilt u hier dan mee omgaan?
 • Mededeling - 21 mei 2024

  Hierbij informeer ik u dat de aan mij gestelde Kamervragen van het lid Teunissen (PvdD) over het bericht dat de schade van weersextremen in 2023 in Europa 13,4 miljard euro bedroeg (ingezonden 25 april jl.) vanwege interdepartementale afstemming niet binnen de reguliere termijn beantwoord zijn. Uw Kamer ontvangt de antwoorden voor het einde van deze maand.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07496
Volledige titel: Het bericht dat de schade van weerextremen in 2023 in Europa 13,4 miljard euro bedroeg