Kamervraag 2024Z05225

kwijtschelding studieschuld voor medische gronden

Ingediend 27 maart 2024
Indiener Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05225.html
1. Kamerstuk 36 200 VIII, nr. 237
2. Aantallen aanvragen voor kwijtscheldingen op medische gronden 20162019
 • Vraag 1
  Hoeveel aanvragen om de studieschuld kwijt te schelden om medische gronden zijn sinds de laatst bekende meting in 2019 gedaan? Hoe vaak is de studieschuld, geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden?
 • Vraag 2
  Kunt u, over de afgelopen tien jaar, een overzicht geven van het aantal aanvragen van mbo, hbo en wo-studenten en het aantal kwijtscheldingen per jaar?
 • Vraag 3
  Hebben studenten die vanwege medische gronden hun studie niet hebben kunnen afronden recht op volledige kwijtschelding van de studieschuld? Zo nee, hoe wordt dan bepaald welk deel van de schuld wordt kwijtgescholden?
 • Vraag 4
  Wat is juridisch gezien het kader om iemand volgens de criteria die zijn vastgesteld in de «Voortgangsrapportage aanpak hardvochtigheden OCW-wetgeving» uit te sluiten1, of juist kwijtschelding toe te kennen?
 • Vraag 5
  Hoeveel medisch adviseurs zijn betrokken bij de beoordeling van één student of afgestudeerde?
 • Vraag 6
  Hoe beslist een medisch adviseur van DUO of de betreffende student wel of niet in aanmerking komt?
 • Vraag 7
  Hoelang duurt het gemiddeld voordat een persoon beoordeeld is? Binnen welke termijn streeft DUO ernaar aanvragen te beoordelen? Hoe weegt u de gestelde termijn en de werkelijke termijnen?
 • Vraag 8
  Wat is gemiddeld de tijdsinvestering per aanvraag van een werknemer van DUO? Hoeveel tijd kost het een student/afgestudeerde?
 • Vraag 9
  Hoeveel contactmomenten zijn er gemiddeld nodig om een casus te beoordelen?
 • Vraag 10
  Is er een strak en vastgelegd proces dat DUO hanteert als het aankomt op kwijtscheldingen en kunt u dit delen?
 • Vraag 11
  Hoe is DUO tot de criteria gekomen zoals geformuleerd in de «Voortgangsrapportage aanpak hardvochtigheden OCW-wetgeving» waarin staat dat kwijtschelding mogelijk is bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking; psychiatrische patiënten; patiënten met een terminale ziekte; mensen met een coma voor een langere periode?
 • Vraag 12
  Waarom zijn chronische en neurologische aandoeningen niet opgenomen in deze criteria?
 • Vraag 13
  Krijgen alle studenten die aan de criteria voldoen zoals vastgesteld in de Voortgangsrapportage automatisch recht op een kwijtschelding?
 • Vraag 14
  Hoe wordt de privacy van alle aanvragers bij DUO geborgd? Worden de aanvragen opgeslagen? Zo ja voor hoelang en wie heeft hier toegang toe?
 • Vraag 15
  Hoe wordt het inkomen van een student of oud-student meegenomen bij het beoordelen van een kwijtschelding om medische gronden?
 • Vraag 16
  Hoe kan het, zoals staat in «Aantallen aanvragen voor kwijtscheldingen op medische gronden 2016–2019»2, dat studenten of oud-studenten hun kwijtschelding wordt ontzegd omdat een behandelend arts niet reageert?
 • Vraag 17
  Welke opties heeft een student als een behandeld arts niet reageert? Kunnen andere artsen worden ingezet als dit het geval is?
 • Vraag 18
  Hoe weegt DUO de aanwezigheid van een Wajong-uitkering bij het aanvragen van een kwijtschelding van de studieschuld?
 • Vraag 19
  Wat zijn de verschillen tussen mbo- en ho studenten bij kwijtschelding op medische gronden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05225
Volledige titel: kwijtschelding studieschuld voor medische gronden