Kamervraag 2023Z19547

Het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'

Ingediend 30 november 2023
Beantwoord 23 januari 2024 (na 54 dagen)
Indiener Songül Mutluer (PvdA)
Beantwoord door Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19547.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-852.html
1. WNL, 24 november 2023, Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen: «In het allerergste geval zit er nog iemand in de kofferbak» (wnl.tv/2023/11/24/politie-wil-meer-autowrakken-optakelen-om-misdrijven-op-te-lossen-in-het-allerergste-geval-zit-er-nog-iemand-in-de-kofferbak/).
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de operationeel coördinator van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) dat het borgen van autowrakken tot aanwijzingen kan leiden waarmee een geweldsdelict, diefstal, misdrijf of cold case kan worden opgelost? Zo nee, waarom niet?

  Ja die deel ik, zij het met de nuancering dat de politie aangeeft dat haar beeld is dat voertuigen gedumpt worden door daders van minder ernstige misdrijven zoals diefstal.

 • Vraag 3
  In hoeveel gevallen leverden uit het water geborgde autowrakken gedurende de laatste twee jaar sporen van strafbare feiten op en wat is er met die sporen gedaan? In welke mate hebben die sporen bijgedragen tot het oplossen van misdrijven?

  Dit is onbekend.

 • Vraag 4
  Wat is de reden dat deze autowrakken nu niet geborgd worden? Klopt het dat de kosten hiervoor te hoog worden geacht? Zo ja, kunt u dat onderbouwen, ook financieel? Kunt u een indicatie geven om hoeveel autowrakken het jaarlijks gaat?
 • Vraag 5
  Klopt het dat bij de beslissing of een autowrak moet worden geborgd door de vaarwegbeheerder (vaak Rijkswaterstaat) alleen wordt gekeken naar het risico van het gevaar voor de scheepvaart? Deelt u de mening dat bij die beslissing ook het aspect van het opsporen van een mogelijk misdrijf betrokken zou moeten worden? Zo ja, wat wilt u daar aan doen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de politie op zijn minst aanwezig moet zijn bij opschoonacties van Rijkswaterstaat en hierbij moet meedenken over onder andere de wijze waarop een auto gelift wordt (verticaal of horizontaal)? Zo ja, hoe wilt u dat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid in gesprek te gaan met de politie en Rijkswaterstaat over een samenwerking en concrete afspraken rondom het borgen van autowrakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat u dit gesprek voeren?
 • Mededeling - 21 december 2023

  Hierbij deel ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede dat de schriftelijke vragen van het lid Mutluer (GroenLinks-PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen» (ingezonden 30 november 2023) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19547
Volledige titel: Het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-852
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Mutluer over het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'