Kamervraag 2023Z15625

Het bericht ‘Former Armed Forces personnel training foreign militaries could be prosecuted under National Security Act’

Ingediend 21 september 2023
Indiener Peter Valstar (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z15625.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Former Armed Forces personnel training foreign militaries could be prosecuted under National Security Act»?1
 • Vraag 2
  Bent u bereid met het Britse Ministerie van Defensie in contact te treden om te informeren welke vormen van training geven precies strafbaar zijn gesteld onder de nieuwe National Security Act?
 • Vraag 3
  Kunt u deze bevindingen met de Kamer delen?
 • Vraag 4
  In hoeverre verschilt de reikwijdte van de aangescherpte Britse strafbaarstelling van wat in Nederland strafbaar is als het delen van gerubriceerde informatie zoals beschreven in Kamerstuk 36 200 X, nr. 88?
 • Vraag 5
  Bent u het met de stelling eens dat het voor de bewijsvoering eenvoudiger zou zijn als het simpelweg verboden wordt militaire training aan krijgsmachten van landen op een lijst van statelijke dreigingen te verstrekken, dan dat er bewezen moet worden dat er gerubriceerde informatie is gedeeld tijdens een trainingsactiviteit in een derde land waar Nederland mogelijk niet of maar beperkte justitiële samenwerking mee heeft?
 • Vraag 6
  Hoe gaat het Verenigd Koninkrijk om met het probleem zoals beschreven in vraag vijf?
 • Vraag 7
  Bent u het met de stelling eens dat, ook indien een voormalig militair niet actief gerubriceerde tactieken en technieken deelt met een derde land, er toch sprake kan zijn van ongewenste kennisoverdracht tijdens deelname aan trainingen van militairen uit dat land? Erkent u dat dit bijvoorbeeld al kan gebeuren doordat Chinese piloten kunnen oefenen tegen tegenstanders die in bepaalde situaties reageren zoals piloten uit een NAVO-lidstaat getraind zijn dat te doen, in plaats van op de manier waarop Chinese piloten zelf zijn opgeleid?
 • Vraag 8
  Hoe gaat het Verenigd Koninkrijk om met het probleem zoals beschreven in vraag zeven?
 • Vraag 9
  Waarom voert u zoals aangekondigd in Kamerstuk 36 200 X, nr. 88 een onderzoek uit naar aanvullende mogelijkheden om het verzorgen van training door (oud-)defensiemedewerkers die bepaalde functies hebben vervuld te voorkomen, als de Nederlandse wet volgens uw analyse in datzelfde Kamerstuk al voldoende mogelijkheden biedt om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld met onbevoegden?
 • Vraag 10
  Kunt u beschrijven wat het onderzoek behelst en welke hiaten u in de huidige praktijk en wet- en regelgeving ziet die aanvullend onderzoek vragen om trainingen te voorkomen?
 • Vraag 11
  Wanneer kunt u de Kamer informeren over de voortgang van dit onderzoek, of op zijn minst over de opzet van het onderzoek?
 • Mededeling - 16 oktober 2023

  Op 21 september jl. heeft het lid Valstar (VVD) vragen (kenmerk 2023Z15625) gesteld aan de Minister van Defensie over het bericht «Former Armed Forces personnel training foreign militaries could be prosecuted under National Security Act». U hebt verzocht om deze vragen binnen drie weken te beantwoorden. Bij het verstrijken van de termijn was niet alle informatie beschikbaar die benodigd is voor een zorgvuldige beantwoording. De antwoorden op de vragen worden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z15625
Volledige titel: Het bericht ‘Former Armed Forces personnel training foreign militaries could be prosecuted under National Security Act’