Kamervraag 2022Z22755

Het bericht ‘ProRail dumpt Chinese bewakingscamera’s, de NS laat ze hangen’

Ingediend 22 november 2022
Indieners Queeny Rajkowski (VVD), Fahid Minhas (VVD)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22755.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw antwoorden op de schriftelijke vragen van 12 september jl. over het bericht «ProRail dumpt Chinese bewakingscamera’s, de NS laat ze hangen»?1
 • Vraag 2
  Kunt u concreet aangeven hoe de aanwijzing van het proces van vervoer van personen en goederen over de (hoofd)spoorweginfrastructuur als vitaal proces zich verhoudt tot de aanwezigheid van Chinese camera’s in treintoestellen, gegeven dat de Chinese overheid een offensieve cyberstrategie gericht tegen Nederland voert? Hoe beoordeelt u daarmee de aanwezigheid van Chinese camera’s binnen een Nederlandse vitale sector, kijkend naar de veiligheidsrisico’s waar onder andere de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) al eerder voor gewaarschuwd heeft? Kunt u dit toelichten?
 • Vraag 3
  Gegeven dat bij de aanschaf en implementatie van gevoelige apparatuur rekening wordt gehouden met eventuele risico’s in relatie tot de leverancier, waaronder in het bijzonder het hebben van een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en gegeven het feit dat de leverancier in kwestie daadwerkelijk over een offensief cyberprogramma beschikt, in hoeverre zijn bovenstaande omstandigheden geïntegreerd in het meewegen van de nationale veiligheidsrisico’s door de NS? Kunt u de overwegingen hierbij toelichten?
 • Vraag 4
  In hoeverre acht u de mitigerende maatregelen die door de NS zijn genomen zoals vastgesteld op 24 oktober jl. toereikend? Kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u het ermee eens dat het wenselijk kan zijn voor de nationale veiligheid om het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) advies te laten geven over individuele producten en diensten wanneer deze worden afgenomen door aanbieders werkzaam binnen een vitale sector? Zo ja, bent u bereid om het NCSC onderzoek te laten doen naar de camera’s van Chinese makelij die de NS in bezit heeft? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 13 december 2022

  De leden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) hebben vervolgvragen gesteld aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «ProRail dumpt Chinese bewakingscamera’s, de NS laat ze hangen» van Follow The Money. Deze vervolgvragen zijn 22 november 2022 ingezonden. De termijn voor de beantwoording is 13 december 2022. Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van JenV, dat het niet lukt om de antwoorden voor het verlopen van de beantwoordingstermijn toe te sturen. Voor beantwoording van de vragen is vanwege de afstemming met verschillende departementen en met NS en ProRail meer tijd nodig. U ontvangt de antwoorden op de Kamervragen zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22755
Volledige titel: Het bericht ‘ProRail dumpt Chinese bewakingscamera’s, de NS laat ze hangen’