Kamervraag 2022Z17599

Het niet doorsturen van het ADR-rapport inzake de belangenverstrengeling van Shula Rijxman (NPO/D66)

Ingediend 23 september 2022
Beantwoord 21 oktober 2022 (na 28 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z17599.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-431.html
1. ADR: Audit Dienst Rijk
 • Vraag 1
  Klopt het dat het ADR-rapport1 over de belangenverstrengeling van Shula Rijxman (bestuursvoorzitter Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en thans D66-wethouder) al sinds 23 augustus jl. in uw bezit is?

  Het ADR rapport «Onderzoeksrapport Feitenonderzoek naar de procesgang van een melding bij OCW over de publieke omroep» is op 23 augustus vastgesteld en aan OCW aangeboden.

 • Vraag 2
  Waarom duurt het maar liefst een complete maand voordat het naar de Kamer komt, terwijl u weet dat de Kamer voornemens is hierover plenair verder te praten?

  Zoals ik in mijn brief van 27 september2 aankondig hebben er verschillende intensieve gesprekken met de SG plaatsgevonden na de aanbieding van het rapport. Over de uitkomsten van dit proces wilde ik uw Kamer tegelijk met het aanbieden van het rapport informeren. Dat heb ik zo spoedig mogelijk gedaan en daarom is op 27 september het rapport met mijn reactie aan uw Kamer aangeboden.

 • Vraag 3
  Wanneer kan de Kamer het rapport dan wel verwachten?

  Uw Kamer heeft het rapport op 27 september ontvangen.

 • Vraag 4
  Zal ik het even komen ophalen?

  Dat is niet nodig, het rapport is zowel digitaal als fysiek bij uw Kamer aangeboden.

 • Vraag 5
  Duurt het zo lang omdat u als Minister van D66-huize eerst overleg wilt plegen met uw Staatssecretaris van D66-huize en de hoogste ambtenaar op het gebied van media, eveneens een D66’er, om tot een oordeel te komen over het gedrag van de voormalige NPO-voorzitter, lid van D66, voordat u dit rapport, vervaardigd door de ADR (een organisatie die werkt onder verantwoordelijkheid van Minister Kaag, eveneens van D66) naar de Kamer stuurt?

  Zie mijn antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Vreest u ook dat het rapport reeds verouderd is, omdat het nieuws dat mevrouw Rijxman lobbyde voor meer geld bij dezelfde ambtenaar als waar zij een hotelkamer mee deelt, naar buiten is gekomen na 23 augustus jl.?

  Nee, het rapport zag op de melding uit 2020 over eventuele misstanden en de opvolging hiervan binnen het Ministerie van OCW.

 • Vraag 7
  Op welke manier gaat u commentaar leveren op deze laatste ontwikkeling?

  Namens de Staatssecretaris kan ik uw Kamer informeren dat een dezer dagen beslist wordt op een Woo-verzoek naar aanleiding van een e-mail waaruit deze kwestie zou blijken. Het besluit en de stukken worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z17599
Volledige titel: Het niet doorsturen van het ADR-rapport inzake de belangenverstrengeling van Shula Rijxman (NPO/D66)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-431
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Martin Bosma over het niet doorsturen van het ADR-rapport inzake de belangenverstrengeling van Shula Rijxman