Kamervraag 2022Z01132

De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen die mogelijk niet door Schiphol gerapporteerd worden

Ingediend 25 januari 2022
Beantwoord 10 maart 2022 (na 44 dagen)
Indiener Lammert van Raan (PvdD)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen lucht luchtvaart natuur en milieu verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z01132.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2017.html
 • Vraag 1
  Kunt u uitsplitsen voor welke activiteiten en stoffen Schiphol de emissie van zeer zorgwekkende stoffen (zzs) rapporteert of moet rapporteren?

  De activiteiten waarover vergunningplichtige bedrijven gegevens moeten aanleveren in de ZZS-inventarisatie, zijn de activiteiten die vergund zijn aan de inrichting(en) in de omgevingsvergunning milieu.
  Voor Schiphol Nederland B.V. gaat het volgens de Omgevingsdienst NZKG om de volgende activiteiten:

 • Vraag 2
  Welke activiteiten (waarbij zzs vrijkomen) zijn vastgelegd in de (omgevings)vergunning van Schiphol?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Klopt het dat voor het rapporteren over de activiteiten op het platform alleen de uitstoot van het «proefdraaien» wordt meegenomen? Zo nee, wat nog meer?

  In het antwoord op vraag 1 is aangegeven welke activiteiten van Schiphol Nederland B.V. volgens de Omgevingsdienst NZKG zijn vergund in de omgevingsvergunning milieu en waarover het bedrijf moet rapporteren.
  Een deel van die activiteiten kan plaatsvinden op het platform, namelijk:

 • Vraag 4
  Klopt het dat dit proefdraaien de enige (platform gerelateerde) activiteit is waarbij zzs vrijkomen? Zijn er andere activiteiten die plaatsvinden op het platform waarbij ook zzs vrijkomen? Zo ja, welke?

  In het antwoord op vraag 3 is aangegeven welke activiteiten uit de omgevingsvergunning milieu platformgerelateerd zijn.
  Op of nabij het platform komen ook ZZS vrij bij activiteiten die zijn gerelateerd aan de vluchtuitvoering, dus bij het taxiën, starten en landen van vliegtuigen. Op deze activiteiten is de Wet luchtvaart van toepassing en niet de ZZS-regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Taxiën, starten en landen maken dus geen deel uit van de omgevingsvergunning milieu.
  Daarnaast zijn er ook andere vergunningplichtige bedrijven actief op het luchthaventerrein, zoals Aircraft Fuel Supply (AFS, opslag van vliegtuigbrandstof en het betanken en defuelen van vliegtuigen) en KLM Engineering & Maintenance (KLM E&M, repareren/onderhouden van vliegtuigen, inclusief proefdraaien).
  In mijn Kamerbrief van 15 februari 2022, met de antwoorden op de vragen van de leden Van Raan en Van Esch (beiden PvdD) over de Zembla-uitzending van 9 december 2021 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021–2022, nr. 1694), is in de antwoorden op de vragen 30 en 31 hierop ingegaan.

 • Vraag 5
  Hoe wordt over de (zzs)-uitstoot van (alle) platformactiviteiten gerapporteerd? Zijn die vergund?

  De emissies van ZZS door activiteiten die aan bedrijven zijn vergund in omgevingsvergunningen milieu, worden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.4) door de betreffende bedrijven gerapporteerd door de vijfjaarlijkse ZZS-inventarisatie.
  Zie ook de antwoorden op de vragen 1 en 3.
  Over de activiteiten die niet in de omgevingsvergunning milieu zijn opgenomen, zoals het taxiën, starten en landen, wordt gerapporteerd via de landelijke emissieregistratie (zie www.emissieregistratie.nl).
  Deze activiteiten zijn vergund in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).
  De emissieregistratie maakt gebruik van gegevens van onder meer het CBS, NLR, Eurocontrol en de ICAO. Op de site van de emissieregistratie zijn (methoden)rapporten beschikbaar, waarin precies wordt beschreven op welke manier elke gerapporteerde waarde is bepaald.

 • Vraag 6
  Op welke wijze wordt voor de hele luchthaven de (zzs)-uitstoot van een activiteit als taxiën meegenomen en gerapporteerd? Hoe is deze vergund?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Op welke wijze wordt voor de hele luchthaven de (zzs)-uitstoot van een activiteit als opstijgen/landen meegenomen en gerapporteerd? Hoe is deze vergund?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 15 februari 2022

  Op 12 januari 2022 hebben de leden Van Raan en Van Esch (beiden PvdD) vragen gesteld aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Na jaar vertraging levert Schiphol onvolledige data over gifstoffen» (vraagnummer 2022Z00329). Op 25 januari 2022 heeft het lid Van Raan (PvdD) vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen die mogelijk niet door Schiphol gerapporteerd worden (vraagnummer 2022Z01132). Voor de beantwoording van de vragen is interdepartementale afstemming en informatie van externe partijen nodig. Daarom kunnen de vragen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De beantwoording zal op zo kort mogelijke termijn aan de Kamer worden toegezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z01132
Volledige titel: De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen die mogelijk niet door Schiphol gerapporteerd worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2017
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die mogelijk niet door Schiphol gerapporteerd worden