Kamervraag 2022Z00566

De afvalwaterinjectie in Twente

Ingediend 17 januari 2022
Beantwoord 7 februari 2022 (na 21 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Beantwoord door Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
Onderwerpen natuur en milieu water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00566.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1597.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat de motie-Agnes Mulder c.s. op 16 december 2021 is aangenomen en dat die motie de regering verzocht om zo snel mogelijk een besluit te nemen over een alternatieve wijze van verwerking van het afvalwater en om de afvalwaterinjectie, in afwachting van een besluit naar aanleiding van de evaluatie over de verwerking van afval- water uit Schoonebeek, per direct op te schorten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat het Kamerlid Vijlbrief deze motie gesteund heeft, net als de CDA-, D66- en ChristenUnie-Kamerleden die zijn toegetreden tot het kabinet, zoals de heer Hoekstra, mevrouw Kaag en mevrouw Schouten, de drie vicepremiers van het kabinet-Rutte IV?

  Ja.

 • Vraag 3
  Op welke wijze zult u de motie, die door de Kamer is aangenomen en die door u persoonlijk ook gesteund is, uitvoeren?

  Ik geeft uitvoering aan de motie door NAM een kortere termijn te stellen voor het opleveren van de herevaluatie en zelf daarna zo snel mogelijk een besluit te nemen. Ik heb NAM de termijn gesteld om de herevaluatie voor 1 juli bij mij in te dienen. Voor de herevaluatie kijkt NAM met een brede blik naar alternatieve verwerkingswijzen van het productiewater van de oliewinning in Schoonebeek. Ik heb begrepen dat er kansrijke alternatieven zijn waarbij het productiewater wordt teruggebracht in delen van het Schoonebeek veld. Hierbij wordt het productiewater gezuiverd zodat het water opnieuw gebruikt kan worden en zal een restroom geïnjecteerd worden in de ondergrond. Als NAM de herevaluatie heeft ingediend zal ik zo snel mogelijk een besluit nemen over de waterinjectie in Twente. Ik overweeg daarbij een methode voor de schrijven waarbij een zuiveringstechniek wordt toegepast. Tot die tijd houdt het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) toezicht op de waterinjectie. Indien er sprake is van een overtreding van de vergunning of er een onveilige situatie ontstaat, zal SodM maatregelen opleggen, zoals het indien nodig stilleggen van de injectie. Het stilleggen van de waterinjectie is alleen op deze gronden mogelijk.

 • Vraag 4
  Klopt het dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zelf de injectie tijdelijk heeft stopgezet, omdat er meer van het giftige tolueen in het geïnjecteerde afvalwater zit dan toegestaan?2

  Ja, NAM heeft de oliewinning en daarmee de waterinjectie tijdelijk stil gelegd, omdat de concentraties van de stoffen tolueen en CO2 in het productiewater de norm overschreden. NAM voert technische aanpassingen uit om deze stoffen beperken. Daarna zal NAM naar verwachting het proces weer opstarten.

 • Vraag 5
  Kunt u alle vergunningen voor de afvalwaterinjectie in Twente, zoals ze nu van kracht zijn, aan de Kamer doen toekomen?

  De vergunningen zijn op 14 september 2016 naar uw Kamer verzonden.3

 • Vraag 6
  Kunt u alle overtredingen van de vergunning, die de NAM sinds 2011 zelf geconstateerd heeft, opsommen en aan aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze opsomming uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

  Ik kan de informatie delen waarover de toezichthouder beschikt. In het geval dat er een incident of overtreding van de regelgeving of vergunningvoorschriften voorkomt, maakt NAM hiervan een melding bij de toezichthouder. Het doen van een dergelijke melding is vastgelegd in de huidige wetgeving en in werkafspraken tussen de toezichthouder en mijnbouwbedrijven. Het is verder aan NAM om een overzicht van zelf geconstateerde overtredingen te publiceren en van duiding te voorzien.

 • Vraag 7
  Kunt u alle door het toezicht geconstateerde overtredingen van de vergunningvoorwaarden sinds 2011 op een rij zetten en aan de Kamer doen toekomen? Kunt u deze rij uitsplitsen per datum, per overtreding en per stof of andere overtreding?

  SodM heeft een overzicht opgesteld van alle inspecties die de toezichthouder sinds 2011 heeft uitgevoerd bij de olieproductie in Schoonebeek, de waterinjectie in Twente en de transportleiding en de overtredingen die hierbij zijn geconstateerd. Het overzicht vindt u als bijlage bij deze brief.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor en binnen drie weken beantwoorden?

  Ja.
  Het toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de waterinjectie in Twente kenmerkt zich als een vorm van ketentoezicht, waarbij zowel bij de olieproductie in Schoonebeek wordt geïnspecteerd als de waterinjectie Twente. Daarbij hanteert SodM een systematiek van jaarlijkse toetsing en beoordeling van jaarrapportages (kantoorinspecties) gecombineerd met veldinspecties op locatie. Tevens vond toezicht plaats op de transportleiding. In totaal zijn er sinds 2011 30 kantoorinspecties uitgevoerd en 68 veldinspecties. Daarbij is getoetst op naleving van de Omgevingsvergunning, Mijnbouwwetgeving en arbeidsomstandighedenwetgeving.
  NAM heeft in voorgaande jaren voor de stoffen tolueen en opgelost CO2 hogere waardes gerapporteerd dan de vergunde maximale waardes. In het onderstaande overzicht van overtredingen staan deze overschrijdingen voor 2020 niet als overtreding genoemd. De reden hiervoor is als volgt. Bij de vergunningsaanvraag heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een verwachting van de maximale waarde van deze stoffen doorgegeven. In de vergunningen voor waterinjectie in Twente is deze verwachting opgenomen als norm. Doorgaans wordt enige marge gehanteerd en wordt de vergunde norm vastgesteld boven de verwachte maximale waarde.
  SodM heeft de jaarrapportages van NAM beoordeeld. Daarbij is sinds 2014 de waarneming dat in de loop van een kalenderjaar gehalte voor CO2 en voor tolueen fluctueert en soms de gestelde norm overschrijdt. Er is geen stijgende trend waargenomen. SodM heeft de gevolgen voor het milieu van de overschrijding van de norm beoordeeld als «verwaarloosbaar klein». Gezien de uitzonderlijke situatie in deze vergunning, waarbij er geen marge in de vergunning is gehanteerd, gecombineerd met de kwalificatie van het effect van de overschrijding als verwaarloosbaar klein, heeft SodM de overschrijding voor 2020 niet aangemerkt als overtreding. Nadat in 2021 de jaarrapportage over 2020 is beoordeeld, is in het kader van het verscherpte toezicht op de waterinjectie Twente NAM in oktober 2021 met een waarschuwingsbrief aangeschreven op het feit dat de overschrijdingen blijvend ongedaan moeten worden gemaakt. Eind maart 2022 dient NAM bij SodM haar jaarrapportage over 2021 in te dienen.
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Rossum-Weerselo centraal
  Norm
  INS-7925
  Jaar 2021
  Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop
  ROW-C: Niet melden van de start van de werkzaamheden.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  14/I/0067
  Jaar 2014
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project
  «Wabo 2014»
  Geen
  13/I/0500
  Jaar 2013
  Veldinspectie: in het kader van het project «Opleveringsinspecties» en «Wabo 2013»
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Rossum-Weerselo 2
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie: geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-8040
  Jaar 2021
  Veldinspectie: NAM werkzaamheden put ROW-7
  Geen
  INS-7949 (open)
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie:
  NAM ROW-2 vervolgvragen incidentrapport feitenrelaas
  INS-7925
  Jaar 2021
  Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7644
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: Scheur in casing ROW-2 rootcause rapport
  Put ROW-2 Controleren, registreren en tijdig melden van afwijkingen bij annulaire drukken.
  Mijnbouwregeling
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-7493
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten
  Geen
  INS-7338
  Jaar 2020
  Kantoorinspectie: Kennisgeving / NAM ROW-02 workover 2020
  Geen
  INS-893
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  Rossum-Weerselo waterinjectielocaties
  Geen
  INS-749
  Jaar 2019
  Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0443
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  ROW-7A: Op de locatie Rossum-Weerselo 2 borrelt gas uit de kelder van put R0W-7A. Ten tijde van de inspectie was de oorzaak en herkomst hiervan niet bekend.
  Mijnbouwbesluit
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van het project Wabo
  Twee vluchtdeuren zijn anders geplaatst dan op de plattegrondtekening op Rossum-Weerselo 2.
  Wabo; Vergunningsvoorwaarden; Arbo
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Rossum-Weerselo 3
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7925
  Jaar 2021
  Veldinspectie: waterinjectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-893
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  Rossum-Weerselo waterinjectielocaties
  Geen
  INS-749
  Jaar 2019
  Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0443
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  Geen
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van het project Wabo
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Rossum-Weerselo 5
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7925
  Jaar 2021
  Veldinspectie: waterinectielocaties Twente tijdens onderhoudsstop
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Niet-gekeurd ademluchtmasker op Rossum-Weerselo 5.
  Arbeidsomstandigheden besluit
  INS-893
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  Rossum-Weerselo waterinjectielocaties
  Geen
  INS-749
  Jaar 2019
  Veldinspectie: waterinjectieputten Rossum-Weerselo (2,3,5)
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0443
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  Geen
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van het project Wabo
  Valgevaar door te kort rooster over de goot voor de vluchtpoort op Rossum-Weerselo 5;
  Bedrading van de kathodische bescherming hangt los bij de ragerinstallatie op Rossum-Weerselo 5;
  Er ontbreekt een peilbuis op Rossum-Weerselo 5.
  Wabo; Arbo
  Wabo; Vergunningsvoorwaarden; Arbo
  Wabo; Vergunningsvoorwaarden
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Rossum-Weerselo 6
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-7493
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten
  Geen
  INS-893
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  Rossum-Weerselo waterinjectielocaties
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  Geen
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van het project Wabo
  Valgevaar bij de roosters op de putschacht op Rossum-Weerselo 6;
  Er ontbreken twee peilbuizen op Rossum-Weerselo 6;
  Op de plattegrondtekening staan drie in plaats van een ragerinstallatie getekend op Rossum-Weerselo 6.
  Wabo; Arbo
  Wabo; Vergunningsvoorwaarden
  Wabo; Vergunningsvoorwaarden
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Tubbergen 7
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-7493
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: NAM 6-jaarlijkse technische evaluatie injectieputten
  Geen
  18/I/0217
  Jaar 2018
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Tegenstrijdige etikettering productiewater met gevaar symbolen in tegenstelling tot gevuld met stikstof bij Tubbergen 7.
  Arboregeling
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  Put TUB-9: twee manometers geïnstalleerd op de A-annulus, met onderling verschillende aanwijzing (10 resp. O bar). In het registratiesysteem is afwisselend 10 bar resp.0 bar ingevoerd.
  Mijnbouwbesluit; Mijnbouwregeling
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van de Wabo
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding locatie Tubbergen-Mander 1
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7844
  Kantoorinspectie:
  Beoordeling documentatie buiten gebruik stellen
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  18/I/0217
  Jaar 2018
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  TUM-1: niet duidelijk of de druk van de C-annulus wordt geregistreerd.
  Mijnbouwbesluit; Mijnbouwregeling
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van de Wabo
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding Tubbergen-Mander 2
  Norm
  INS-8168
  Jaar 2022
  Kantoorinspectie geactualiseerde jaarrapportage
  Geen
  INS-7845
  Kantoorinspectie:
  Beoordeling documentatie buiten gebruik stellen
  Geen
  INS-7808
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: jaarrapportage waterinjectie
  Overschrijding tolueen en CO2; niet rapporteren vergelijking kwaliteit injectiewater met voorgaande jaren.
  Vergunningsvoorwaarden
  INS-7561
  Jaar 2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-7217
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie: Werkprogramma / NAM TUM-03-S5 abandonment
  Geen
  18/I/0217
  Jaar 2018
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van het thema «PIRI inspecties»
  Geen
  17/I/0347
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspecties op NAM-waterinjectie mijnbouwwerken
  Geen
  16/I/0136 (nr 2)
  Jaar 2016
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2016»
  Geen
  15/I/0095
  Jaar 2015
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2015»
  Geen
  12/I/0143
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  In het kader van de Wabo
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding Schoonebeek OBI
  Norm
  INS-7912; Jaar2021
  Veldinspectie:
  ongevalsonderzoek
  Geen
  INS-7561;
  Jaar2021
  Veldinspectie: Schoonebeek OBI en waterinjectielocaties Twente
  Geen
  INS-7312;
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI
  Twee niet gekeurd vluchtmasker op OBI.
  Vervangen voor einde inspectie.
  Artikel 3.2 lid 2 van het Arbobesluit
  INS-921;
  Jaar 2020
  Veldinspectie:
  PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI
  Geen
  INS-540;
  Jaar 2019
  Veldinspectie:
  PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI
  Geen
  17/I/0055;
  Jaar 2017
  Veldinspectie:
  PIRI-inspectie op Schoonebeek OBI
  I
  Betreft B-bevindingen:
  B1: op het mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF wordt niet aan vergunningsvoorschrift C14 voldaan.
  Toelichting:
  De emissies van het (geproduceerde) gas dat in de fakkel is verbrand zijn niet opgenomen in het jaaroverzicht 2016. Hierdoor is het milieu jaarverslag niet correct.
  B2: Het is niet duidelijk of op het mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF aan vergunningvoorschrift F5 wordt voldaan, t.a.v. de maximale geluidsbelasting van niet meer dan 50dB(a) aan de gevel van de dichtstbijzijnde woning.
  B3: Op mijnbouwwerk Schoonebeek WKC/OBI/CTF is een wijziging doorgevoerd nabij trafo 9001. Nabij deze trafo 9001 is een zeecontainerwand geplaatst. De plaatsing van deze zeecontainers is niet gemeld aan SodM.
  Artikel 2.3 sub a onder 1 van Wabo
  16/I/0550;
  Jaar 2016
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie
  Geen
  15/I/0473;
  Jaar 2015
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie
  Geen
  14/I/0503;
  Jaar 2014
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie
  Geen
  13/I/0099;
  Jaar 2013
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie
  Geen
  12/I/0494;
  Jaar 2012
  Veldinspectie:
  Diverse mijnbouwwerken in het kader van Integrale reguliere inspectie
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding
  De Hulte KNP
  Norm
  14/I/0630
  Jaar 2014
  Veldinspectie: diverse mijnbouwwerken in het kader van het project «Wabo 2014»
  Geen
  Kenmerk inspectie
  Soort inspectie
  Overtreding
  Norm
  INS-7876
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie Pipeline integrity management system Twente (PIMS):
  Waterinjectie leidingen Twente
  Geen
  INS-7664
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie:
  Beoordeling Seismisch risicobeheersplan Waterinjectie Twente velden
  Geen
  INS-7588
  Jaar 2021
  Kantoorinspectie:
  waterpassing Twente 2020
  Geen
  INS-137
  Jaar 2019 en 2020
  Kantoor inspectie:
  putintegriteit NAM
  Geen
  Brief met kenmerk
  17167141 2 juli 2018
  Kantoorinspectie actualisatie waterinjectiemanagement plan n.a.v. 6 jaarlijkse evaluatie en risicoanalyse
  Geen

 • Mededeling - 27 januari 2022

  Op 21 januari jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij enkele verzoeken namens deze commissie gestuurd. De commissie verzoekt mij de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over het bericht «Afvalwaterinjectie in Twente gaat ondanks motie gewoon door (ingediend op 24 december 2021, kenmerk 2021Z24203) en van het lid Omtzigt (Omtzigt) over de afvalwaterinjectie in Twente (ingediend op 17 januari 2022, kenmerk 2022Z00566), evenals de recente vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 aan uw Kamer te doen toekomen. Daarnaast verzoekt de commissie mij uw Kamer zo snel mogelijk te informeren hoe de motie-Mulder (Kamerstuk 33 529, nr. 922) zal worden uitgevoerd. Helaas kan ik binnen de gevraagde termijn niet voldoen aan de verzoeken over het toezenden van de beantwoording van de Kamervragen. Ik zal u uiterlijk 7 februari 2022 de beantwoording doen toekomen. Wat betreft het verzoek om de recente vergunningsaanvraag van NAM, deze aanvraag is inmiddels door NAM ingetrokken. Ik heb dan ook geen aanvraag meer in behandeling. Ter informatie heb ik de aanvraag zoals deze was ingediend bijgevoegd, maar deze heeft geen juridische status meer.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00566
Volledige titel: De afvalwaterinjectie in Twente
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1597
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de afvalwaterinjectie in Twente