Kamervraag 2021Z24213

De berichten 'Wall Street aast op de Nederlandse camping' en 'Steeds meer Nederlandse vakantieparken in bezit van roofinvesteerders'

Ingediend 24 december 2021
Beantwoord 16 februari 2022 (na 54 dagen)
Indiener Inge van Dijk (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (VVD)
Onderwerpen economie toerisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z24213.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1722.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Wall Street aast op de Nederlandse camping»1 en «Steeds meer Nederlandse vakantieparken in bezit van roofinvesteerders»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent u het beeld dat traditionele familiecampings en vakantieparken in toenemende mate worden overgenomen door grote vakantieaanbieders, die op hun beurt eigendom zijn van buitenlandse investeerders? Welke signalen hebt u daartoe?

  Tijdens het tweeminutendebat «volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten» van 23 november 2021 zijn door het Lid Beckerman van de SP een tweetal moties ingediend over vakantieparken. Deze moties zijn aangenomen.
  De moties roepen de regering op om een tweetal onderzoeken te starten naar het opkopen van vakantieparken. De inhoud van de eerste motie (830) betreft de mate van het opkopen van vakantieparken door investeerders en de gevolgen daarvan voor RO en natuur, en zittende eigenaren/huurders. De tweede motie (831) betreft een onderzoek naar de uitbreiding van de bescherming die zittende huurders genieten bij overname.
  Daar deze twee moties zo nauw verbonden zijn, is besloten om d.m.v. één onderzoek beide moties in uitvoering te brengen. Ik zal dit onderzoek samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat uit laten voeren. Het onderzoek zal meer inzicht geven in de overnames en de partijen die daarbij betrokken zijn. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar de impact van deze ontwikkeling op zittende eigenaren en huurders. Ook zal gekeken worden naar de gevolgen voor de natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast zal gekeken worden naar de relevante wet- en regelgeving. Gemeentes, provincies en brancheorganisaties zullen bij dit onderzoek worden betrokken.
  Ik verwacht uw Kamer in het tweede kwartaal van 2022 over de resultaten te kunnen informeren. Daarnaast is er regulier overleg tussen de ministeries van EZK, BZK, de provincies en gemeenten over de vraagstukken die spelen rond vakantieparken. Ik verwijs daarvoor graag naar de Actieagenda Vakantieparken.

 • Vraag 3
  Wat is er bekend over de buitenlandse investeerders achter de Nederlandse campings en vakantieparken? Is te allen tijde in beeld met wie men te maken heeft en wat de intenties van deze partijen zijn?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u nagaan op welke plekken, in welke regio’s, deze ontwikkeling zich met name voordoet? Acht u de zorg dat de Nederlandse kust meer en meer in buitenlandse handen komt terecht? Is het mogelijk te becijferen van hoeveel overnames dit en vorig jaar sprake was? Speelt hierbij de coronacrisis, en de gevolgen hiervan voor de gastvrijheidssector, nog een versterkende rol?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  In hoeverre vindt u het wenselijk dat de mooiste plekken van Nederland in handen komen van internationale durfkapitalisten, die louter winst gedreven zijn en geen band hebben met Nederland en de Nederlanders?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Zou hier volgens u door overheden meer en beter op gestuurd moeten worden, zodat het Nederlandse kampeeraanbod voor iedereen toegankelijk blijft? Welke instrumenten staan overheden hiertoe ter beschikking? Hoe wordt daar in de praktijk gebruik van gemaakt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Bent u bereid dit onderwerp te agenderen voor het eerstvolgende Bestuurlijk overleg toerisme en/of hierover met provincies, gemeenten en andere relevante partijen in gesprek te gaan, en de Kamer een terugkoppeling te geven

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het commissiedebat Toerisme op 26 januari 2022?

  Het commissiedebat is uitgesteld tot nader order; de antwoorden op deze vragen bereiken u dus vóór het debat.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z24213
Volledige titel: De berichten 'Wall Street aast op de Nederlandse camping' en 'Steeds meer Nederlandse vakantieparken in bezit van roofinvesteerders'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1722
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over de berichten 'Wall Street aast op de Nederlandse camping' en 'Steeds meer Nederlandse vakantieparken in bezit van roofinvesteerders'