Kamervraag 2021Z23727

Waarom Nederland het Dataprotectieverdrag nog niet geratificeerd heeft

Ingediend 16 december 2021
Beantwoord 17 februari 2022 (na 63 dagen)
Indiener Lisa van Ginneken (D66)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z23727.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1751.html
 • Vraag 1
  Kan de Minister toelichten waarom Nederland er voor gekozen heeft dit verdrag nog niet te ratificeren? Welke obstakels bestaan er met betrekking tot dit besluit?

  Ik ga ervan uit dat wordt gedoeld op het Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de Raad van Europa, ook wel bekend als Conventie 108+. In mijn brief van 9 december 20211 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van Conventie 108+. Ik heb daarbij aangegeven dat de goedkeuringsprocedure in afwachting van een externe analyse van recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake bulkinterceptie/bulkdata wordt aangehouden zodat de Raad van State, als laatste adviseur van de regering, kan beschikken over alle relevante informatie. De externe analyse is inmiddels gereed en zal op korte termijn tezamen met de CZW-analyse worden gedeeld met uw Kamer. De goedkeuringsprocedure zal nu, in lijn met de wens van de TIB en de CTIVD, hervat worden.

 • Vraag 2
  Is het demissionaire kabinet van plan dit verdrag alsnog te ratificeren? Zo ja, op welke termijn?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe apprecieert de Minister de memo van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) waarin opgeroepen wordt de conventie zo spoedig mogelijk te ratificeren?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z23727
Volledige titel: Waarom Nederland het Dataprotectieverdrag nog niet geratificeerd heeft
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1751
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Ginneken over waarom Nederland het Dataprotectieverdrag nog niet geratificeerd heeft