Kamervraag 2021Z17254

Het bericht 'Chef undercover unit moet het veld ruimen'

Ingediend 6 oktober 2021
Beantwoord 18 november 2021 (na 43 dagen)
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17254.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-745.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Chef undercover-unit moet het veld ruimen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt dat er wantrouwen is bij de politieagenten in de leiding van de Dienst Speciale Operaties (DSO)? Zo nee, waar komt het bericht vandaan dat dat wel zo is?

  De Inspectie Justitie en Veiligheid doet in het kader van haar onderzoeken naar de taakuitvoering van de LE ook onderzoek naar de afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de DSO. Dit onderzoek richt zich onder meer op de stijl van leidinggeven. Het onderzoek loopt op dit moment nog. De Inspectie heeft mij laten weten dat het onderzoek bij de afdeling AO naar verwachting voor het einde van het jaar zal worden voltooid en begin 2022 aan uw Kamer kan worden aangeboden.
  Ik heb uw Kamer eerder gemeld dat de korpschef inmiddels opdracht heeft gegeven tot een programmatisch verbeterprogramma bij de LE, dat onder meer is gericht op cultuur en leiderschap. Indien het Inspectieonderzoek bij de afdeling AO hiertoe aanleiding geeft, zal het programmatische verbeterprogramma worden aangepast.

 • Vraag 3
  Waarom is er wantrouwen bij de politieagenten in de leiding van de DSO?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat heeft u gedaan sinds De Telegraaf in april meldde dat er wantrouwen was bij de agenten in de leiding van de DSO?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe reageert u op de berichten dat de werkdruk in de DSO zo extreem hoog is en wat doet u om de werkdruk bij de DSO te verminderen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat zijn de gevolgen van het vertrek van de chef van de DSO voor het vertrouwen van de agenten in de DSO?

  De korpschef heeft mij gemeld dat de eenheidsleiding heeft besloten dat het voor de toekomst van de DSO beter is dat het diensthoofd van de DSO de leiding overdraagt. Het nieuwe diensthoofd zal uitvoering gaan geven aan de verbetermaatregelen die onderdeel zijn van de programmatische aanpak LE en aan de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid bij de DSO.
  Het vertrek van het diensthoofd van de DSO leidt niet tot operationele veiligheidsrisico’s voor politiemedewerkers.

 • Vraag 7
  Wat zijn de gevolgen van het vertrek van de chef van de DSO voor de aanhoudende problemen die spelen in de DSO?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Wat zijn de gevolgen van het vertrek van de chef van de DSO en de problemen bij de DSO voor de veiligheid van de mensen in het veld?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 9
  Hoe kan het dat in korte tijd twee keer het hoofd van de DSO is weggestuurd?

  Het functioneren van individuele politiemedewerkers valt onder de lijnverantwoordelijkheid van hun leidinggevenden en ultimo de korpschef. Ik acht het ongepast om mij uit te spreken over het functioneren van individuele politiemedewerkers.

 • Vraag 10
  Wat is uw rol geweest in het verbeteren van de verhoudingen tussen de leiding en de medewerkers van de DSO?

  Zie antwoord vraag 9.

 • Vraag 11
  Heeft u geprobeerd om het vertrek af te wenden? Zo ja, op welke manier?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 12
  Deelt u onze zorgen over de gevolgen van het vertrek van het hoofd van de DSO met betrekking tot de uitvoer van de verbeteringen die de dienst nodig heeft om het vertrouwen te herstellen in de leiding van de dienst?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 13
  Wanneer verwacht u de resultaten van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de problemen bij de afdeling afgeschermde operaties?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 14
  Wat gaat u concreet doen om de problemen bij de DSO op te lossen?
 • Mededeling - 27 oktober 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kathmann (PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Chef undercover unit moet het veld ruimen» (ingezonden 6 oktober 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17254
Volledige titel: Het bericht 'Chef undercover unit moet het veld ruimen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-745
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kathmann over het bericht ‘Chef undercover unit moet het veld ruimen’