Kamervraag 2021Z16197

De aanpak van drugscriminaliteit in Utrecht

Ingediend 23 september 2021
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16197.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Utrecht spil in drugshandel: «Slang zat lang onder de grond en nu pas zien we de kop»; Grote zorgen over criminaliteit in stad en regio»1 en de nota «Grenzen stellen, perspectief bieden»?2
 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de burgemeester van Utrecht dat de toename van de criminaliteit totaal verkeerd is ingeschat en dat daardoor de middelen tekortschieten om het probleem aan te pakken? Zo ja, hoe komt dat en wat gaat u eraan doen om de genoemde scheefgroei te corrigeren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Waarin onderscheidt de aard en omvang de criminaliteit in Utrecht zich van andere grote steden?
 • Vraag 4
  Erkent u dat onder andere vanwege prioriteiten elders, er nauwelijks nog agenten in de wijken zijn en er gaten in de opsporing dreigen te vallen? Zo ja, deelt u de mening dat dit probleem op korte termijn moet worden opgelost en wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Herkent u de in het genoemde rapport beschreven problematiek en wat vindt u van de daarin genoemde oplossingsrichtingen?
 • Vraag 6
  Deelt u de ernstige zorgen van de burgemeester van Utrecht over de drugscriminaliteit in de stad en de regio Utrecht? Zo ja, wat doet u om Utrecht te helpen deze problematiek de kop in te drukken?
 • Vraag 7
  Bent u bereid met de burgemeester van Utrecht in gesprek te gaan om te vernemen wat mogelijk nog meer nodig is aan bijvoorbeeld financiële middelen? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 14 oktober 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kathmann en Kuiken (beiden PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de aanpak van drugscriminaliteit in Utrecht (ingezonden 23 september 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16197
Volledige titel: De aanpak van drugscriminaliteit in Utrecht