Kamervraag 2021Z06772

Stikstofreductie en natuurherstel

Ingediend 22 april 2021
Indiener Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06772.html
1. Stichting Agri Facts, 5 april 2021 «Creatief met stikstof en wetenschap. Een toetsing van het WNF-rapport «Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof»» (Creatief_met_stikstof_en_wetenschap-1.pdf (stichtingagrifacts.nl)
2. Nature Sustainability, 21 december 2020, «Proactive conservation to p…
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het rapport Creatief met stikstof en wetenschap?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het goed mogelijk is dat het verlies van soorten (in de gemonitorde periode van 1954–2017) van stikstofgevoelige habitats, zoals de blauwgraslanden, net zo goed het gevolg kan zijn van ontwikkelingen van de grondwaterstanden als van de stikstofdepositie? Zo ja, deelt u dan de mening dat er een te eenzijdige focus (mede gebaseerd op het rapport «Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof» van het Wereld Natuur Fonds) op uitsluitend stikstof bestaat als het gaat om natuurherstel?
 • Vraag 3
  Zijn er, alles in ogenschouw nemend, wel genoeg wetenschappelijk onderbouwde resultaten van natuurherstel, door vooral op stikstofdepositievermindering te sturen, beschikbaar, die het vaststellen als resultaatverplichting van kritische depositiewaarden (KDW’s) in een wet verantwoorden?
 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht delen van deze onderzoeksresultaten?
 • Vraag 5
  Is een kosten-batenanalyse gemaakt over de impact van het vastleggen van KDW’s als resultaatverplichting in een wet? Zo ja, kunt u die delen? Zo nee, waarom is dit niet in beeld gebracht voordat u deze normen in een wettelijk kader liet vastleggen?
 • Vraag 6
  Kunt u een wetenschappelijke onderbouwing geven van de onzekerheden die de KDW’s bevatten?
 • Vraag 7
  Welke bewezen positieve effecten hebben de in het verleden genomen maatregelen, die forse stikstofemissiereductie hebben bewerkstelligd (zoals het emissiearm mest-aanwenden en het uitplaatsen van agrarische bedrijven nabij Natura 2000-gebieden), opgeleverd?
 • Vraag 8
  Bent u bekend met het rapport dat door een groep internationale wetenschappers gepubliceerd is en in kaart brengt wat de wereldwijde druk op groene ruimte zal zijn door de toename van de vraag naar voedsel door een groeiende wereldbevolking?2
 • Vraag 9
  Erkent u dat het voedselvraagstuk in relatie tot biodiversiteit(sherstel) een opgave is die onze landgrenzen overschrijdt?
 • Vraag 10
  Kunt u aangeven hoe het Nederlandse stikstofbeleid zich verhoudt tot het feit dat in 2050 verwacht wordt wereldwijd 3,35 miljoen vierkante kilometer extra landbouwgrond nodig te hebben om aan die behoefte te kunnen voldoen? Meer specifiek, welke neveneffecten treden er wereldwijd op, op het gebied van biodiversiteit en habitats, tegenover de gunstige effecten die u in Nederland verwacht te kunnen bereiken?
 • Mededeling - 10 mei 2021

  De schriftelijke vragen van het Van der Plas (BBB) over stikstofreductie en natuurherstel (ingezonden 22 april 2021, kenmerk 2021Z06772) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord worden in verband met de benodigde afstemming. De beantwoording van deze set wordt betrokken bij de beantwoording van de vragen van het lid Vestering (PvdD) over hetzelfde onderwerp (ingezonden op 15 april, kenmerk 2021Z06133; de mededeling over uitstel van beantwoording heeft u ontvangen op 26 april jl.). Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06772
Volledige titel: Stikstofreductie en natuurherstel