Kamervraag 2021Z04802

De berichten '5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen' en 'Reders bezorgd over ontmantelen Burum'

Ingediend 22 maart 2021
Indieners Aukje de Vries (VVD), Remco Dijkstra (VVD), Arne Weverling (VVD)
Onderwerpen netwerken ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04802.html
1. Financieele Dagblad, 15 maart 2021, 5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen (fd.nl/ondernemen/1377196/fries-satellietstation-nog-altijd-probleem-voor-5g).
2. Kamerstuk 24 095, nr. 526
2. Leeuwarder Courant, 17 maart 2021, Reders bezorgd over ontmantelen Burum.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen» en «Reders bezorgd over ontmantelen Burum»? Wat vindt u van de berichten?1 2
 • Vraag 2
  Welk overleg heeft u, als bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, over deze problematiek? Wat is daaruit gekomen?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de International Maritime Satellite Organisation (IMSO) zijn zorgen heeft geuit over het Nederlandse voornemen in het National Frequentie Plan bij de International Maritime Organisation? Hebben deze zorgen u ook bereikt en wat heeft u daarmee gedaan?
 • Vraag 4
  U heeft in het schriftelijk overleg d.d. 1 maart 2021 aangegeven dat nog niet duidelijk is of Nederland de verplichtingen voor de veiligheid op zee onder de internationale verdragen nog voldoende kan uitvoeren, indien Inmarsat haar activiteiten dient te beëindigen, en dat dit complex is en nadere bestudering vraagt. Wanneer is dit gereed en kan de Kamer daarover geïnformeerd worden?2
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat Inmarsat in Burum een sleutelrol vervult voor de (veiligheid van de) scheepvaart en andere sectoren zoals de luchtvaart? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid voor onder meer de scheepvaart en luchtvaart op het moment dat er niet tijdig een goede oplossing voor Inmarsat beschikbaar is?
 • Vraag 6
  Welk overleg heeft u tot nu toe gehad met het Britse telecombedrijf Inmarsat over Burum en wat is daar tot nu toe uit gekomen? Welk overleg heeft er tot nu toe plaatsgevonden met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR) over dit dossier en wat is daar tot nu toe uit gekomen?
 • Vraag 7
  In hoeverre kan noodcommunicatie voor schepen en vliegtuigen technisch gezien over de huidige 3,5 GHz-frequentie plaats vinden? Welke andere oplossingen zijn er mogelijk om te zorgen dat Inmarsat gewoon haar taak kan blijven uitvoeren? Welke andere oplossingen zijn er onderzocht en waarom zouden die wel of niet kunnen?
 • Vraag 8
  Heeft er overleg plaatsgevonden met de provincie Fryslân en de gemeente Noard-East Fryslân, het gaat bij Inmarsat in Burum om directe werkgelegenheid van 45 personen? Zo ja, wat is daaruit gekomen? Zo nee, waarom heeft er geen overleg plaatsgevonden?
 • Vraag 9
  In hoeverre is er eventueel een nieuwe locatie voor Inmarsat beschikbaar, zodat onder meer de veiligheid op zee in ieder geval gewaarborgd kan blijven? Welk overleg vindt hierover plaats of heeft hierover plaatsgevonden? Bent u bereid om daarbij een meer actieve rol te vervullen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Waarom is Inmarsat nog niet ingegaan op uw aanbod voor ondersteuning bij het zoeken van een alternatieve locatie?
 • Vraag 10
  U heeft aangegeven dat het belang van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsverkeer niet ter discussie staat, en dat van Inmarsat vraagt om bereidheid om constructief mee te werken aan een oplossing, geldt dat aan de andere kant ook niet voor de rijksoverheid?
 • Vraag 11
  Wat is de tijdplanning rondom Burum en Inmarsat?
 • Vraag 12
  Kunt u de voorgaande vragen één voor één en dus afzonderlijk beantwoorden?
 • Mededeling - 14 april 2021

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu mee dat de beantwoording van de gestelde Kamervragen niet binnen de vastgestelde termijn kunnen plaatsvinden (kenmerk 2021Z04802). Er is nadere afstemming nodig. Door Inmarsat is op 26 maart 2021 een juridische procedure aangespannen tegen de Staat der Nederlanden met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het Nationaal Frequentie Plan 2014 inzake de 3,5 GHz-band verdeling. Bij deze wijziging wordt het banddeel 3450 – 3750 MHz per 1 september 2022 bestemd voor landelijke mobiele communicatie, te verdelen volgens een veiling, en vervalt vanaf 1 september 2022 tevens de bestemming voor vaste satellietverbindingen in de gehele 3,5 GHz-band (3400 – 3800 MHz). Uw Kamer is over de voorgenomen wijziging geïnformeerd met mijn brief van 17 december 2020 inzake de verdeling van de 3,5 GHz-band (Kamerstuk 24 095, nr. 526) en voorts bij de beantwoording van 2 maart 2021 van schriftelijke vragen inzake de verdeling 3,5 GHz-band (Kamerstuk 24 095, nr. 528). Ik zal u zo snel mogelijk nader informeren, maar gelet op de rechtelijke procedure kan ik daaraan op dit moment geen termijn verbinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04802
Volledige titel: De berichten '5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen' en 'Reders bezorgd over ontmantelen Burum'