Kamervraag 2021Z03438

De artikelen ‘Nieuw onderzoek 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik:’Provincie was grip van begin af aan kwijt’ en ‘Provincie: rapport naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik geeft geen nieuwe inzichten’

Ingediend 19 februari 2021
Beantwoord 6 april 2021 (na 46 dagen)
Indieners Suzanne Kröger (GL), Laura Bromet (GL)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Onderwerpen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03438.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2252.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de artikelen «Nieuw onderzoek «probleemkanaal» Almelo-De Haandrik: «Provincie was grip van begin af aan kwijt»1 en «Provincie: rapport naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik geeft geen nieuwe inzichten»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat uit het onderzoek van onderzoeksbureau Deltares wordt geconcludeerd dat in veel gevallen niet met zekerheid is vast te stellen dat de schade aan de woningen ook daadwerkelijk veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal, terwijl het onderzoek van Stefan van Baars concludeert dat er grote fouten zijn gemaakt bij de verdieping van het kanaal en dat hierdoor wel schade aan de woningen is veroorzaakt?

  Het kanaal Almelo-De Haandrik is een provinciale vaarweg waar de provincie het vaarwegbeheer uitvoert. Het is niet aan het Rijk om onderzoeken te beoordelen die provinciale projecten aangaan. Om die reden ben ik niet bekend met de inhoud van het onderzoek van Deltares noch met het onderzoek van Stefan van Baars.

 • Vraag 3
  Ziet u ook dat cruciale informatie zoals trillingsgegevens mist en dat daarom moeilijk conclusies worden getrokken? Kunt u dit toelichten?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u toelichten wat de stappen zijn rondom schadevergoeding naar aanleiding van de onderzoeken van Deltares en Van Baars?

  Het is aan de provincie en de overige betrokken partijen om te bepalen of en welke stappen noodzakelijk worden geacht.

 • Vraag 5
  Welk onderzoek wordt er momenteel verricht om de problematiek veroorzaakt door de verdieping van het kanaal in beeld te brengen? Wordt hierbij ook gekeken naar verzakkingen van de wegen?

  Zie antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u toelichten wie er verantwoordelijk is voor de financiering van schade door het verdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik? Wat is de rol van het Rijk hierin, gezien de rijksbijdrage aan het project?

  Mijn ministerie heeft geen rijksbijdrage verstrekt aan het provinciale project verdieping kanaal Almelo-De Haandrik. Wel heeft IenW in 2009 in het kader van de Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart subsidie verstrekt aan de gemeente Hardenberg om de kades in de binnenhaven van Hardenberg te versterken. Het rijk heeft hier dus geen rol.

 • Vraag 7
  Bent u het eens met de stelling dat het door de decentralisatie steeds moeilijker wordt om te bezien wie er verantwoordelijk is voor de problematiek? Kunt u dit toelichten?

  Nee. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om de nodige stappen te nemen.

 • Vraag 8
  Bent u het eens met de stelling dat de betrokkenen zo snel mogelijk moeten worden geïnformeerd en zekerheid moeten krijgen over de situatie? Kunt u dit toelichten?

  In algemene zin ben ik het met u eens dat betrokkenen in een dergelijke situatie goed geïnformeerd moeten worden. Over deze specifieke casus kan ik geen nadere uitspraken doen, omdat ik hierin geen betrokkenheid heb.

 • Vraag 9
  Welke manieren heeft u om de kwaliteit van de participatie te verbeteren en het tempo in de afhandeling van de schade te vergroten? Kunt u dit toelichten?

  Zie antwoord op vraag 4.

 • Mededeling - 22 maart 2021

  Op 19 februari jl. hebben de leden Bromet en Kröger (beiden GroenLinks) Kamervragen gesteld aan de Minister IenW over het nieuwe onderzoek «probleemkanaal» Almelo-De Haandrik. In verband met de benodigde afstemming kunnen de Kamervragen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03438
Volledige titel: De artikelen ‘Nieuw onderzoek 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik:’Provincie was grip van begin af aan kwijt’ en ‘Provincie: rapport naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik geeft geen nieuwe inzichten’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2252
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bromet en Kröger over de artikelen ‘Nieuw onderzoek 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik:’Provincie was grip van begin af aan kwijt’ en ‘Provincie: rapport naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik geeft geen nieuwe inzichten’