Kamervraag 2021Z03156

Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Ingediend 15 februari 2021
Beantwoord 24 februari 2021 (na 9 dagen)
Indiener Nevin Özütok (GL)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03156.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1834.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Klein experiment met poststemmen in Den Haag»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u, ondanks dat het een klein experiment betreft, de zorgen over de uitkomsten van dit experiment? Zo nee, waarom niet?

  De genoemde proef toont aan hoe belangrijk het is dat kiezers van 70 jaar en ouder die per brief willen stemmen heldere uitleg krijgen die zij stapsgewijs kunnen volgen. Deze stapsgewijze uitleg wordt meegestuurd met de briefstembescheiden.

 • Vraag 3
  Wat gaat u doen om te voorkomen dat bij de Tweede Kamerverkiezingen op grote schaal poststemmen ongeldig moeten worden verklaard omdat de formulieren niet goed zijn ingevuld en/of de verkeerde envelop wordt gebruikt?

  Essentieel is dat de kiezers hun stempluspas en het briefstembiljet in de retour- envelop doen als ze per brief stemmen. Zonder een stempluspas telt de briefstem niet mee. De kiezer wordt gevraagd het briefstembiljet in de aparte briefstembiljetenvelop te stoppen. Zo is het stemgeheim gewaarborgd. Want na het openen van de retourenvelop wordt meteen de stempluspas eruit gehaald en gecontroleerd. De enveloppe met het briefstembiljet wordt ongeopend in de stembus gedaan. Bij het tellen van de stembiljetten is zo niet meer te achterhalen van wie de stem is.

 • Vraag 4
  Kunt u de instructie, die als begeleidend schrijven bij het stemformulier wordt gevoegd, met de Kamer delen? Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om deze toelichting, over hoe het formulier geldig moet worden ingevuld en geretourneerd, aan te passen naar aanleiding van de ervaringen met proefstemmingen?

  De briefstembescheiden, waaronder de uitleg, die de kiezers van 70 jaar en ouder ontvangen zijn te zien in de factsheet Briefstembescheiden
  (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/28/factsheet-briefstembescheiden).

 • Vraag 5
  Zijn er eerder proefstemmingen gehouden? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? Zo nee, waarom niet? Zijn uw ministerie en/of de Kiesraad betrokken bij dit soort experimenten?

  Het is mij niet bekend of er eerder door organisaties proefstemmingen zijn gehouden.

 • Vraag 6
  Worden er nog andere experimenten georganiseerd de komende weken? Zo ja, hoeveel en waar?

  Dergelijke initiatieven zijn mij niet bekend. Ik verschaf het uitlegmateriaal aan alle partijen die daar om verzoeken. Dit is ook te vinden op www.elkestemtelt.nl en op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/11/08/verkiezingentoolkit

 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen één voor één en zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03156
Volledige titel: Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1834
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’