Kamervraag 2021Z02654

Minder geld voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit gemeentefonds

Ingediend 9 februari 2021
Beantwoord 26 oktober 2021 (na 259 dagen)
Indieners Gijs van Dijk (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02654.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-539.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «De andere Waddeneilanden zijn »voordeelgemeenten», maar Texel loopt half miljoen mis uit Gemeentefonds»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het vreemd is dat Texel, als enige Waddeneiland, minder geld uit het gemeentefonds krijgt? Waarom is Texel geen voordeelgemeente? Kunt u toelichten hoe dit mogelijk is?
 • Vraag 3
  Bent u het eens dat juist Texel, als Waddeneiland, vanwege haar ligging en grootte, hogere kosten heeft voor het bouwen van huizen, openhouden van scholen en het realiseren van goede zorg?
 • Vraag 4
  Kunt u zich dan ook voorstellen dat Texelaars zeer verbaasd zijn over het feit dat zij, ondanks die bijzondere positie die dit Waddeneiland heeft, minder geld vanuit het Rijk ontvangen?
 • Vraag 5
  Vindt u het bovendien niet extra schrijnend dat Texel nu minder inkomsten van het Rijk krijgt, terwijl het SCP-onderzoek »Als werk weinig opbrengt»2 juist laat zien dat er op de Wadden veel werkende armen leven?
 • Vraag 6
  Bent u het daarom dan ook eens dat de bijzondere positie van de Waddeneilanden en het feit dat er veel werkende armen leven, er voor zorgen dat juist de Waddeneilanden extra aandacht en financiële steun nodig hebben?
 • Vraag 7
  is het waar dat, naast Texel, ook veel andere gemeenten in Noord Holland, zoals Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder, er door de herverdeling van het gemeentefonds fors op achteruit gaan?
 • Vraag 8
  Maakt u zich daarnaast ook geen grote zorgen dat, door het verlagen van de bijdrage vanuit het Gemeentefonds, deze gemeenten in Noord-Holland mogelijk op belangrijke zaken zoals het bouwen van de zeer noodzakelijke woningen, schoolhuisvesting, het zwembad of de bibliotheek moeten gaan bezuinigen? Deelt u de mening dat, naast de grote gevolgen van de coronacrisis op de Waddeneilanden door het missen van de inkomsten uit toerisme, Texel nog eens extra wordt geraakt?
 • Vraag 9
  Kunt u zich voorstellen dat de inwoners van deze gemeenten het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoord worden in Den Haag?
 • Vraag 10
  Bent u daarom bereid om het besluit om minder geld voor de gemeenten Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit het Gemeentefonds ter beschikking te stellen,te heroverwegen en juist extra te investeren in deze gemeenten?
 • Mededeling - 8 maart 2021

  Hierbij informeer ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) over de nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds (kenmerk 2021Z02185 – ingezonden 3 februari 2021) en de vragen van de leden Van Dijk en Kuiken (beiden PvdA) over minder geld voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit het gemeentefonds (kenmerk 2021Z02654 – ingezonden 9 februari 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. Er is meer tijd nodig voor interdepartementale afstemming en daarmee een zorgvuldige beantwoording van de vragen. Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om te melden dat de Raad voor het Openbaar Bestuur mij heeft gevraagd het advies over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds later te mogen uitbrengen omdat de Raad vanwege de aard en omvang van de adviesaanvraag meer tijd nodig heeft. De Raad streeft ernaar medio april 2021 advies uit te brengen. Uw Kamer zal over dit advies worden geïnformeerd. Na weging van het advies van de ROB zal ik ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies vragen. Uw Kamer zal ik te zijner tijd een afschrift van deze adviesaanvraag doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02654
Volledige titel: Minder geld voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit gemeentefonds
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-539
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden van de leden Gijs van Dijk en Kuiken over minder geld voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder uit gemeentefonds