Kamervraag 2021Z01798

De digitale inkomenstoets.

Ingediend 29 januari 2021
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z01798.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de beantwoording van Kamervragen over de digitale inkomenstoets?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom de pilot met betrekking tot de digitale inkomenstoets nog steeds niet gestart is, terwijl alle betrokken partijen al in 2019 in de zogenaamde «Proof of Concept» bij aanvang van het pilot-traject hebben aangegeven dat er geen juridische (noch technische) belemmeringen zijn voor een praktijk-pilot? Wilt u hierbij een uitleg geven?
 • Vraag 3
  Waarom zijn er nu bezwaren tegen het delen van BRP (Basis Registratie Persoons-) gegevens die eerder bij aanvang geen juridisch beletsel vormden, die de burger zelf via MijnOverheid verstrekt en die de burger sowieso al zelf (maar dan via kopie/pdf) aan de corporatie verstrekt bij toewijzing van een sociale huurwoning?
 • Vraag 4
  Kun u aangeven waarom de bezwaren voor het verstrekken van de BRP gegevens pas zo laat in het proces aan het licht zijn gekomen?
 • Vraag 5
  Kunt u bewerkstelligen dat de pilot met digitale verstrekking van de benodigde gegevens (inkomen, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres) door de burger via MijnOverheid aan de corporatie uiterlijk februari 2021 start? Kunt u als dat nodig is met spoed een grondslag daarvoor creëren?
 • Vraag 6
  Indien het niet mogelijk is om de gegevensverstrekking zoals bedoeld in vraag 5 te bewerkstelligen, bent u dan bereid de deelnemende corporaties schadeloos te stellen voor de gedane investeringen?
 • Mededeling - 8 februari 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) over de digitale inkomenstoets (ingezonden op 29 januari 2021 met kenmerk 2021Z01798) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien er op dit moment nog informatie wordt ingewonnen die nodig is voor de beantwoording. Zodra deze informatie beschikbaar is zal ik zo spoedig mogelijk de gestelde vragen beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z01798
Volledige titel: De digitale inkomenstoets.