Kamervraag 2021Z00237

Het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.

Ingediend 8 januari 2021
Beantwoord 29 januari 2021 (na 21 dagen)
Indieners Jeroen van Wijngaarden (VVD), Martin Wörsdörfer (VVD)
Beantwoord door Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00237.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1481.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld, opgesteld door kenniscentrum Rutgers?1

  Ja, ik ben bekend met dit pleidooi.

 • Vraag 2
  Is het nog steeds de planning, zoals toegezegd aan het lid Wörsdörfer tijdens het VSO (tweeminutendebat met mogelijkheid tot het indienen van een motie) over de Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 (31 015, nr. 202) van 5 november 2020, dat de Kamer in januari 2021 per brief zal worden geïnformeerd over welke extra stappen gezet gaan worden op het gebied van preventie van seksueel geweld?

  Uw Kamer wordt in februari schriftelijk geïnformeerd over de interdepartementale aanpak van seksueel geweld, inclusief preventie van seksueel geweld.

 • Vraag 3
  Bent u bereid in de toegezegde brief tevens een reactie te geven op bovengenoemd pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld? Zo nee, waarom niet?

  U wordt naar aanleiding van de eerder genoemde toezegging op hoofdlijnen en op activiteitenniveau geïnformeerd over wat interdepartementaal wordt gedaan om seksueel geweld te voorkomen. Rutgers ontvangt separaat een schriftelijke reactie op hun pleidooi en een gesprek met Rutgers zal op ambtelijk niveau volgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00237
Volledige titel: Het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1481
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wörsdörfer en Van Wijngaarden over het pleidooi voor effectieve preventie van seksueel geweld