Kamervraag 2021Z00129

Het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'

Ingediend 6 januari 2021
Indieners Maarten Hijink (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00129.html
1. https://www.ad.nl/den-haag/htm-directeur-bruno-bruins-wordt-commissar…
2. https://fd.nl/economie-politiek/1201608/oud-ministers-mogen-niet-meer…
3. file:///O:/Downloads/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-besluit-privatisering-intravacc-schriftelijk-overleg%20(2).pdf
4. https://wetten.overheid.nl/BWBR0040075/2017-10-01
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut»?1
 • Vraag 2
  Welke richtlijnen omtrent het voorkomen van belangenverstrengeling zijn hier gevolgd?
 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zich dit met het lobbyverbod voor oud-bewindspersonen waarin is afgesproken dat zij zich tenminste gedurende twee jaren afzijdig houden van werkzaamheden op eigen terrein?2
 • Vraag 4
  Erkent u dat het de geloofwaardigheid en het vertrouwen niet ten goede komt dat een Minister die zelf al plannen maakte voor de verzelfstandiging en privatisering van een instituut dat belangrijk vaccinonderzoek uitvoert, kort na zijn aftreden wordt benoemd tot lid van de raad van commissarissen van dit instituut nu de verzelfstandiging een feit is? Kunt u uw antwoord toelichten?3
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het plaatsen van een voormalig bewindspersoon, nog geen jaar na zijn vertrek uit het kabinet, op een belangrijke functie binnen een recent verzelfstandigd instituut dat actief is op hetzelfde beleidsterrein als dat van zijn politieke portefeuille, de schijn van belangenverstrengeling wekt? Waarom wel of niet?
 • Vraag 6
  Was het volgens u niet beter geweest als er een langere afkoelperiode voor de heer Bruins had gegolden alvorens hij deze functie ging bekleden, bijvoorbeeld een periode van tenminste twee jaar? Kunt u uw antwoord toelichten?4
 • Vraag 7
  Wanneer is de heer Bruins voor deze functie benaderd en door wie? Is het Ministerie van VWS of van Financiën of de Minister op enigerlei wijze hierbij betrokken geweest? Zo ja, op welke wijze?
 • Vraag 8
  Hoeveel verdient de heer Bruins met deze functie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00129
Volledige titel: Het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'