Kamervraag 2021Z00129

Het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'

Ingediend 6 januari 2021
Beantwoord 23 februari 2021 (na 48 dagen)
Indieners Maarten Hijink (SP), Henk van Gerven (SP)
Beantwoord door Tamara van Ark (VVD), Wopke Hoekstra (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00129.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1800.html
1. https://www.ad.nl/den-haag/htm-directeur-bruno-bruins-wordt-commissar…
2. https://fd.nl/economie-politiek/1201608/oud-ministers-mogen-niet-meer…
3. file:///O:/Downloads/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-besluit-privatisering-intravacc-schriftelijk-overleg%20(2).pdf
4. https://wetten.overheid.nl/BWBR0040075/2017-10-01
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut»?1

  Ik heb kennisgenomen van het bericht over de benoeming van de heer Bruins tot lid van de Raad van Commissarissen Intravacc BV.

 • Vraag 2
  Welke richtlijnen omtrent het voorkomen van belangenverstrengeling zijn hier gevolgd?

  In het benoemingsproces zijn de Nederlandse Corporate Governance Code en de Circulaire lobbyverbod Bewindspersonen meegewogen.
  Intravacc BV is een beleidsdeelneming, met de Staat als enig aandeelhouder. De heer Bruins is niet aangesteld als lobbyist, maar als commissaris bij Intravacc BV. Als commissaris van Intravacc BV zal de heer Bruins bij contacten met VWS de circulaire in acht nemen.
  Voor de volledigheid wil ik benadrukken dat de heer Bruins geen betrokkenheid had bij het besluit Intravacc BV per 1-1-2021 operationeel te maken.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zich dit met het lobbyverbod voor oud-bewindspersonen waarin is afgesproken dat zij zich tenminste gedurende twee jaren afzijdig houden van werkzaamheden op eigen terrein?2

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Erkent u dat het de geloofwaardigheid en het vertrouwen niet ten goede komt dat een Minister die zelf al plannen maakte voor de verzelfstandiging en privatisering van een instituut dat belangrijk vaccinonderzoek uitvoert, kort na zijn aftreden wordt benoemd tot lid van de raad van commissarissen van dit instituut nu de verzelfstandiging een feit is? Kunt u uw antwoord toelichten?3

  Ik begrijp dat u scherp let op benoemingen van oud-bewindspersonen in bestuursfuncties. De raad van commissarissen vervult een toezichthoudende rol op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Deze rol staat los van de politieke besluitvorming over de toekomstige positionering van Intravacc.
  De heer Bruins is benoemd vanwege zijn politieke en bestuurlijke ervaring en daarmee passend in het gezochte politiek-bestuurlijk profiel in de raad van commissarissen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het plaatsen van een voormalig bewindspersoon, nog geen jaar na zijn vertrek uit het kabinet, op een belangrijke functie binnen een recent verzelfstandigd instituut dat actief is op hetzelfde beleidsterrein als dat van zijn politieke portefeuille, de schijn van belangenverstrengeling wekt? Waarom wel of niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Was het volgens u niet beter geweest als er een langere afkoelperiode voor de heer Bruins had gegolden alvorens hij deze functie ging bekleden, bijvoorbeeld een periode van tenminste twee jaar? Kunt u uw antwoord toelichten?4

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Wanneer is de heer Bruins voor deze functie benaderd en door wie? Is het Ministerie van VWS of van Financiën of de Minister op enigerlei wijze hierbij betrokken geweest? Zo ja, op welke wijze?

  De heer Bruins is medio december 2020 voor deze functie benaderd door VWS in aanloop naar de omvorming van Intravacc als onderdeel van het kerndepartement naar beleidsdeelneming, waarbij het benoemen van de raad van commissarissen één van de te nemen stappen was. Omdat Intravacc BV een beleidsdeelneming betreft met het aandeelhouderschap bij VWS, en benoemingen door het Ministerie van VWS worden gedaan, is het Ministerie van Financiën niet betrokken geweest.

 • Vraag 8
  Hoeveel verdient de heer Bruins met deze functie?

  De jaarlijkse toelage van een lid van de Raad van Commissarissen bedraagt
  € 27.500 per jaar exclusief onkosten vergoeding, conform de statuten van Intravacc BV.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00129
Volledige titel: Het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1800
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over het bericht 'HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut'