Kamervraag 2020Z24183

De jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

Ingediend 8 december 2020
Beantwoord 22 januari 2021 (na 45 dagen)
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Beantwoord door Carola Schouten (CU)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z24183.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1423.html
1. Boerderij, 30 oktober 2020, «Provincies openen de jacht op wilde zwij…
2. «Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier.»
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Provincies openen jacht op wilde zwijnen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de jacht op wilde zwijnen dit jaar sterk is toegenomen?

  Nee, dit klopt niet. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen heeft in 2020 minder afschot van wilde zwijnen uit oogpunt van schadebestrijding en populatiebeheer plaatsgehad dan in voorgaande jaren. Jacht op wilde zwijnen is in ons land niet toegestaan.

 • Vraag 3
  Hoeveel wilde zwijnen zijn er dit jaar al geschoten?

  Afschot van wilde zwijnen vindt plaatst in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Van de in die provincies werkzame faunabeheereenheden zijn de volgende afschotcijfers over 2020 ontvangen:
  Overijssel: 52 (peildatum 8 december)
  Gelderland: 4200 (peildatum 8 december)
  Noord-Brabant: 771 (peildatum 10 december)
  Limburg: 892 (peildatum 20 november)

 • Vraag 4
  Klopt het dat het zwart wildbrevet (bewijs van schietvaardigheid) is afgeschaft na afschaffing van de drijfjacht op wilde zwijnen?

  Ja.

 • Vraag 5
  Hoe is nu geborgd dat jagers bekwaam en effectief op bewegende en vluchtende dieren, zoals zwijnen, kunnen schieten zonder dat de dieren gewond weg kunnen vluchten na te zijn aangeschoten? Hoe is dit juridisch vastgelegd?

  Op grond van artikel 3.24, eerste lid, van de Wet natuurbescherming moet eenieder die een in het wild levend dier doodt of vangt voorkomen dat het dier onnodig lijdt. Om deze reden wordt er niet op bewegende en vluchtende dieren wordt geschoten. Het overgrote deel van het afschot van wilde zwijnen vindt plaats vanaf de hoogzit op stilstaande dieren. Afschot vanaf de grond komt enkel voor bij de beperkte bewegingsjacht, ook wel drukjacht genoemd. Dit kan alleen indien de provincie een ontheffing hiervoor heeft afgegeven (zie artikel 3.33 eerste en tweede lid van de Wet natuurbescherming). Bij deze vorm van schadebestrijding, die overigens maar sporadisch plaats vindt, wordt niet op bewegende dieren geschoten.

 • Vraag 6
  Hoe vaak moeten jagers in het algemeen en jagers op grote hoefdieren in het bijzonder hun trefzekerheid aantonen of zich laten hertesten op hun trefzekerheid? Hoe is dit juridisch vastgelegd?

  De wettelijke eisen voor de opleiding van de jager liggen vast in de Wet natuurbescherming, artikel 3.28, tweede lid, onderdeel a, en zijn verder ingevuld in het besluit Natuurbescherming Artikel 3.18 (e.v.).
  Hertesten zijn niet juridisch voorgeschreven. Deze worden door de beheerders van de leefgebieden vaak wel verplicht opgelegd aan de bij hun in dienst zijnde medewerkers belast met afschot in kader van schadebestrijding en populatiebeheer.

 • Vraag 7
  Beaamt u dat vluchtende dieren die bejaagd worden niet zouden mogen lijden door de onkunde van een jager, zowel uit ethische overwegingen als op basis van artikel 3.24 lid 3 van de Wet natuurbescherming? Zo ja, hoe kunt u garanderen dat vluchtende en bewegende dieren niet lijden vanwege kennelijke onbekwaamheid van een jager bij gebreke van een deugdelijke schietvaardigheidstoets?2

  Op bewegende en vluchtende dieren wordt niet geschoten, zie ook antwoord op vraag 5. Daarnaast werken de jagers met zogeheten weidelijkheidsregels. Daarin is vastgelegd dat een jager respectvol met dieren omgaat en onnodig lijden voorkomt, met de middelen die hem wettelijk ter beschikking staan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z24183
Volledige titel: De jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1423
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets