Kamervraag 2020Z17243

Vestia en de huurverlaging

Ingediend 25 september 2020
Indieners Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17243.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Vestia wentelt schulden af op huurders»?1
 • Vraag 2
  Welke eisen en beperkingen legt het WSW op dit moment op aan Vestia? Welke gevolgen heeft dit voor het plegen van onderhoud, het stijgen van de huren en investeringen in nieuwbouwwoningen in vergelijking met andere corporaties?
 • Vraag 3
  Is het waar dat Vestia vanwege de eisen van het WSW geen ruimte heeft voor huurverlaging conform het Sociaal Huurakkoord? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Vindt u het eveneens onacceptabel dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur geen huurverlaging kunnen krijgen?
 • Vraag 5
  Geldt uw voorstel voor de verplichte huurverlaging ook voor huurders van Vestia? Zo ja, waarom gebeurt het dan niet? Zo nee, hoe wilt u dat uitleggen?
 • Vraag 6
  Welke financiële consequenties heeft het sociaal huurakkoord voor Vestia? In welke mate wordt Vestia daarvoor gecompenseerd?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om Vestia financieel tegemoet te komen, zodat de corporatie meer kan investeren in nieuwbouw en onderhoud, en de huren minder hoeft te verhogen?
 • Vraag 8
  Welke gevolgen heeft de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties? Hoeveel verwacht u dat zij extra gaan betalen? Welke consequenties heeft dit voor woningcorporaties die woningen van Vestia overnemen in de maatwerkgemeenten?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om woningcorporaties financieel te compenseren voor de hogere overdrachtsbelasting? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 16 oktober 2020

  Op 25 september zijn vragen gesteld door de leden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over Vestia en de huurverlaging (kenmerk 2020Z17243). De beantwoording van deze vragen kan ik u niet binnen de driewekentermijn doen toekomen, omdat het verkrijgen van informatie en de afstemming van de beantwoording meer tijd zal vergen. U ontvangt de antwoorden vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17243
Volledige titel: Vestia en de huurverlaging