Kamervraag 2020Z15489

Het bericht ‘Nieuwe studie: elektrische auto gaat langer mee dan gedacht’

Ingediend 3 september 2020
Indieners Matthijs Sienot (D66), Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15489.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nieuwe studie: elektrische auto gaat langer mee dan gedacht»?1
 • Vraag 2
  Herkent en onderschrijft u de resultaten uit het recente onderzoek van de TU Eindhoven?2 Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de conclusie uit het onderzoek dat de milieuprestaties van elektrische personenauto’s tot op heden worden onderschat?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het voor het monitoren van de voortgang van de afspraken uit het Klimaatakkoord van belang is dat de meest recente inzichten worden gebruikt, ook ten aanzien van het mobiliteitsdeel? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Met welke kosten per ton CO2-reductie is bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord gerekend voor wat betreft het onderdeel automobiliteit en waar is dat op gebaseerd?
 • Vraag 6
  Zijn de resultaten van het onderzoek aanleiding om de kosten per ton CO2-reductie in het onderdeel automobiliteit uit het Klimaatakkoord te herijken? Zo ja, binnen welke termijn kunt u deze herijking gereed hebben? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat de consument beter geïnformeerd moet worden over de levensduur van elektrische occasions? Zo ja, wat gaat u daartoe ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15489
Volledige titel: Het bericht ‘Nieuwe studie: elektrische auto gaat langer mee dan gedacht’