Kamervraag 2020Z11332

Het bericht ‘Onderwijs is failliet’?

Ingediend 17 juni 2020
Beantwoord 28 september 2020 (na 103 dagen)
Indieners Eppo Bruins (CU), Stieneke van der Graaf (CU)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11332.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-204.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Onderwijs is failliet»?1

  Ja, ik ben bekend met het bericht.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voornemens is om 18% te bezuinigen op het bijzonder onderwijs op Curaçao, naast de 12,5% die docenten al moeten inleveren?

  Nee, ik heb, eveneens via de media, vernomen dat er op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao een interne memo is opgesteld over mogelijke toekomstige bezuinigingen, maar dat er nog niets is beslist. Daarbij is ook vermeld dat Minister-President en interim- Minister van onderwijs Rhuggenaath de onrust betreurt die er in de samenleving over de inhoud van het memo is ontstaan.

 • Vraag 3
  In hoeverre is de voorgestelde bezuiniging een gevolg van de eisen die het Nederlandse kabinet aan de regering van Curaçao heeft gesteld bij het steunpakket dat in het kader van de coronacrisis is verleend? Indien dit het geval is, vindt u deze bezuiniging dan een adequate invulling van deze eisen?

  Er is geen sprake van een gevolg van de eisen die het Nederlandse kabinet gesteld heeft aan de regering van Curaçao in het kader van de verleende steun. Nederland heeft aangegeven dat het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de (semi)publieke sector (incl. overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50 procent gefinancierd worden vanuit de begroting) met 12,5 procent dient te worden verlaagd. De precieze invulling hiervan is echter aan het land Curaçao zelf.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een gedegen impactanalyse van belang is bij eventuele bezuinigingen en dat de regering op Curaçao alles in het werk moet stellen om te zorgen dat kinderen niet de dupe worden van bezuinigingen?

  Ik deel uw mening over het belang van goed onderwijs in de Caribische landen. Dit is absoluut noodzakelijk om de samenlevingen weerbaar te maken en kinderen een toekomst te geven. Onderwijs maakt dan ook nadrukkelijk onderdeel uit van de landspakketten waar ook met Curaçao over gesproken wordt. De door Nederland voorgestelde hervormingen in het onderwijs starten met een gedegen, gezamenlijke doorlichting van de huidige staat van het onderwijs, waarbij ook gekeken zal worden naar de governance en de financiering. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting zal vervolgens met de landen bezien worden welke maatregelen nodig zijn.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het moeilijk uitlegbaar is dat er zo’n fors verschil zit in de financiering van het openbaar en het bijzonder onderwijs op Curaçao?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de zorgen over de politiek-bestuurlijke aansturing van het onderwijs op Curaçao en de ontoereikende bekostiging? Welke mogelijkheden ziet u om hier verbetering in te brengen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de regering van Curaçao over het bovenstaande?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 13 juli 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij en Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gestelde vragen van de leden Bruins en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) over het bericht «Onderwijs is failliet» (ingezonden op 17 juni 2020), met kenmerk 2020Z11332, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11332
Volledige titel: Het bericht ‘Onderwijs is failliet’?
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-204
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bruins en Van der Graaf over het bericht ‘Onderwijs is failliet’