Kamervraag 2020Z08878

Een brand bij de RWE centrale in de Eemshaven

Ingediend 18 mei 2020
Beantwoord 7 juli 2020 (na 50 dagen)
Indiener Tom van der Lee (GL)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08878.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3459.html
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat er op zaterdag een grote brand is uitgebroken bij de RWE-centrale in de Eemshaven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het juist dat de brand woedde in de aanvoerinstallatie van houtsnippers en dus in het gedeelte van de centrale waarin biomassa wordt verwerkt?
 • Vraag 3
  Kunt u al meer informatie delen over de oorzaak van de brand die zou zijn ontstaan bij het lossen van houtsnippers? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Had deze brand niet voorkomen moeten worden door veiligheidsvoorzieningen in de los- of transportinstallatie en/of door het veiligheidsbeleid voor de hele centrale?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om de eigenaar van de centrale, de brandweer en andere deskundigen te laten onderzoeken hoe herhaling kan worden voorkomen?
 • Vraag 6
  Wordt er naast de oorzaak van de brand ook onderzocht of er sprake is van het tekortschieten van veiligheidsvoorzieningen en/of beleid en of er onverantwoorde risico’s worden genomen tijdens de bij- en meestook van biomassa in deze kolencentrale? Zo ja, bent u bereid de Kamer hierover te informeren en indien nodig en mogelijk additionele stappen te zetten zodat dit type gevaarlijke situaties zo veel als mogelijk voorkomen wordt?

  Voor zover mij bekend omvat het onderzoek alle aspecten. Op basis van de conclusies van het onderzoek en eventuele aanbevelingen is het aan het bevoegd gezag om te beoordelen of er aanleiding is om aanpassingen te doen, binnen de geldende wet- en regelgeving.

 • Mededeling - 5 juni 2020

  Op 18 mei jl. heeft het lid Van der Lee (GroenLinks) vragen gesteld over een brand bij de RWE-centrale in de Eemshaven (kenmerk 2020Z08878). Vanwege de voor beantwoording benodigde interdepartementale afstemming kunnen deze vragen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08878
Volledige titel: Een brand bij de RWE centrale in de Eemshaven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3459
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over een brand bij de RWE centrale in de Eemshaven