Kamervraag 2020Z07918

Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’

Ingediend 4 mei 2020
Beantwoord 29 mei 2020 (na 25 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07918.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2967.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «islamitische school hoort erbij»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de heer Littooij dat een islamitische school «er gewoon bijhoort»? Zo nee, waarom niet en zo ja, waarom?

  In Nederland geldt vrijheid van onderwijs, vastgelegd in de Grondwet. Het verzoek van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR) is getoetst aan vigerende wet- en regelgeving. De statuten van SIVOR voldoen aan de eisen. De grondslag van de nieuwe school is een erkende richting in het basis- en voortgezet onderwijs en het potentieel aantal leerlingen voldoet aan de stichtingsnormen, zoals opgenomen in de artikel 64, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

 • Vraag 3
  Hoe plaatst u de haat en geweldsoproepen van de islam in de richting van bijvoorbeeld Joden, christenen, islamverlaters en homoseksuelen in de context van een islam die uitgaat van «verantwoordelijkheid voor iedereen en respect voor iedereen»?

  Het kabinet vindt het onacceptabel indien mensen antidemocratische en onverdraagzame boodschappen verspreiden. In onze democratische rechtsstaat is geen plaats voor discriminatie of het oproepen tot haat of geweld.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de islam juist níet bij ons land hoort? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Godsdienstvrijheid is een belangrijk grondrecht waar het kabinet pal voor staat.

 • Vraag 5
  Deelt u de zorg dat het geven van deze vergunning, juist mede op basis van demografische ontwikkelingen, een kapitale blunder is? Zo nee, waarom niet?

  Zoals in het antwoord op vraag 2 reeds is aangegeven voldoet het verzoek van SIVOR aan de wettelijke voorwaarden die zijn gesteld aan het voor bekostiging in aanmerking brengen van een nieuwe school.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de vergunning voor deze islamitische school in te trekken en daarnaast al het islamitische onderwijs af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. In Nederland geldt vrijheid van onderwijs, dat is een groot goed en deze vrijheid – vastgelegd in de Grondwet – geldt voor alle Nederlanders, daarnaast is deze aanvraag tot bekostiging getoetst aan voorwaarden gesteld in de WVO.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07918
Volledige titel: Het bericht ‘islamitische school hoort erbij’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2967
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders over het bericht ‘islamitische school hoort erbij’