Kamervraag 2020Z03996

Het bericht 'Transgender eist excuses overheid: ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren’'

Ingediend 2 maart 2020
Beantwoord 28 april 2020 (na 57 dagen)
Indieners Nevin Özütok (GL), Niels van den Berge (GL)
Beantwoord door Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z03996.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2630.html
1. Volkskrant, 17 februari 2020, «Transgender eist excuses overheid: «Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren»»
 • Vraag 1
  Bent u bekent met het bericht «Transgender eist excuses overheid: «Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren»»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Erkent u dat de plicht tot operatie en sterilisatie die tot 2014 gold om op papier een ander geslacht aan te nemen, leed heeft veroorzaakt bij transgender personen? Zo nee, waarom niet?

  Ik ben er mee bekend dat deze voorwaarde tot sterilisatie leed heeft veroorzaakt en erken dit leed ook.

 • Vraag 3
  Hoe kijkt u aan tegen de vraag om excuses voor het leed dat is veroorzaakt?

  De advocaten van het Transgendercollectief hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mij een brief gestuurd waarin wordt verzocht om erkenning, excuses en een gesprek over schadevergoeding. Wij beraden ons nog op een inhoudelijke reactie op deze brief.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven hoe in andere landen, zoals bijvoorbeeld Zweden, wordt omgegaan met excuses en genoegdoening voor transgenders?

  In andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk, was regelgeving van kracht die vergelijkbaar was met de oude Nederlandse regelgeving. Deze regelgeving is inmiddels gewijzigd. Navraag wijst uit dat in deze landen geen excuses of genoegdoening aan transgender personen is verstrekt. Het enige land dat dat voor zover mij bekend heeft gedaan, is Zweden. In Zweden is aan de transgenderpersonen die onomkeerbaar zijn gesteriliseerd een onverplichte vergoeding toegekend van 225.000 SEK (ruim 20.000 euro) per persoon.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om in gesprek te gaan met de aanklagers, vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en Transgender Netwerk Nederland? Zo nee, waarom niet?

  Zie hiertoe mijn antwoord op vraag 3.

 • Mededeling - 23 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de schriftelijke vragen van de leden Özütok en Van de Berge (beiden GroenLinks), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Transgender eist excuses overheid: «Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren»» (ingezonden 2 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z03996
Volledige titel: Het bericht 'Transgender eist excuses overheid: ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren’'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2630
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Özütok en Van den Berge over het bericht 'Transgender eist excuses overheid: ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren’'