Kamervraag 2020Z02851

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Ingediend 13 februari 2020
Beantwoord 24 februari 2020 (na 11 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z02851.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1863.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid»?1 Wat is u bekend over het geweld tegen de Pakistaanse journalist?

  Ja. Ik heb kennis genomen van het bericht en van het feit dat er aangifte is gedaan door betrokkene.

 • Vraag 2
  Houdt u rekening met de mogelijkheid dat het geweld tegen de blogger is aangestuurd door de Pakistaanse overheid?

  Het is aan de Politie en het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar deze aangifte. Ik kan niet op de uitkomst van dat onderzoek vooruitlopen, bovendien kan ik geen uitspraak over individuele zaken doen.

 • Vraag 3
  Zijn u eerdere voorbeelden bekend van (mogelijke) Pakistaanse inmenging in Nederland? Welk beeld heeft u hiervan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op de oproep van Reporters Without Borders (RSF) voor bescherming van de journalist? Begrijpt u deze oproep? Welke acties zijn of worden ondernomen om de blogger en zijn gezin te beschermen?

  Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de veiligheid van journalisten. Ik hecht daarom veel belang aan de veiligheid van de heer Goraya en zijn gezin. Het kabinet kan geen mededelingen doen over maatregelen die worden genomen in individuele gevallen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de ambassadeur van Pakistan om dit incident te ontbieden? Zo nee, waarom niet?

  Het onderzoek moet worden afgewacht voordat er verdere maatregelen worden genomen.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven waarom de blogger eerder in Pakistan is «verdwenen» en, naar eigen zeggen, is gemarteld? Is hierover contact geweest met de Pakistaanse autoriteiten? Wat is er toen gewisseld?

  Er is destijds contact geweest met de heer Goraya en met de Pakistaanse autoriteiten. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan heeft zijn zorgen geuit over de verdwijningen en de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Over de inhoud van die gesprekken kan ik vanwege de veiligheid en de privacy van betrokkene verder geen mededelingen doen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z02851
Volledige titel: Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1863
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland