Kamervraag 2020Z00404

Het onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma

Ingediend 15 januari 2020
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Niels van den Berge (GL), Stieneke van der Graaf (CU), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00404.html
 • Vraag 1
  Kunt u, in algemene zin, een beeld schetsen hoe de second opinion naar de doodsoorzaak van Dascha Graafsma is vormgegeven?
 • Vraag 2
  Hoe wordt in de praktijk voorkomen dat de stelling dat de eerdere vaststellingen rond de dood van Dascha onvolkomenheden bevatte, maar geen aanleiding geeft te twijfelen aan de eindconclusies het huidige onderzoek beïnvloedt?1
 • Vraag 3
  Geven de ervaringen in de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan en de bevindingen van de kring rond Dascha aanleiding voor maatregelen ten aanzien van de wet- en regelgeving, de toepassing van de onderzoekskaders en/of de wijze waarop nabestaanden worden betrokken in het onderzoek?
 • Vraag 4
  Zijn u de klachten en wensen van de nabestaanden van Dascha bekend? Zo ja, herkent u zich in hun gevoel dat de structuur van het proces en de organisatie(cultuur) de werkwijze in de communicatie bemoeilijkt en hindernissen opwerpt om nieuwe feiten en omstandigheden in het onderzoek met elkaar te delen? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om de waarheidsvinding in dit soort onderzoeken verder te versterken en welke maatregelen neemt u zich precies voor?
 • Mededeling - 5 februari 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister voor Rechtsbescherming dat de schriftelijke vragen van de leden Van de Berge (GroenLinks), Van Nispen (SP), Kuiken (PvdA) en Van der Graaf (ChristenUnie), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma (ingezonden 15 januari 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00404
Volledige titel: Het onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma