Kamervraag 2020Z00178

Het bericht 'Publiceren van openbaar fosfaatrechten register Meststoffenwet'

Ingediend 10 januari 2020
Indiener Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00178.html
1. https://www.avgregisterrijksoverheid.nl/verwerkingen/publiceren-van-o…
2. Mededeling van de Europese Commissie, Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014 C 198), p. 31
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat waarde die fosfaatrechten vertegenwoordigen door de overheid is gecreëerd?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat melkveehouders de introductie van fosfaatrechten niet als een voordeel of als steunmaatregel hebben ervaren?
 • Vraag 3
  Is het niet zo dat de waarde van de toegekende fosfaatrechten pas bij verkoop te bepalen is? Zo ja, staatssteun wordt toch pas geacht te zijn ontstaan op het moment dat de fosfaatrechten verhandeld worden en daarmee dus een waarde krijgen?
 • Vraag 4
  Hoe bepaalt u de waarde van staatssteun die u voornemens bent te publiceren en wordt daarbij ook rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde afromingspercentage? Zo nee, waarom niet?1
 • Vraag 5
  Welke gegevens gaat u precies publiceren, houdt u er daarbij rekening mee dat alleen de provincie vermeld hoeft te worden en gaat u, of bent u bereid, alleen bedragen in tranches/staffels te publiceren (net zoals dat geldt voor diverse andere regelingen)?
 • Vraag 6
  Maakt u gebruik van de ontheffingsmogelijkheid die kan worden verleend ten aanzien van individuele steunverleningen van minder dan 500.000 euro? Zo nee, waarom niet?2
 • Vraag 7
  Als het antwoord op vraag 6 «nee» is, bent u dan bereid om hetzelfde te hanteren als bij uitbetaalde betalingsrechten, waarbij de gegevens van ontvangers die minder dan een bepaald bedrag uitbetaald krijgen worden geanonimiseerd?
 • Vraag 8
  Is dit een eenmalige publicatie of worden wijzigingen c.q. overgang van fosfaatrechten ook gepubliceerd?
 • Vraag 9
  Welke sancties zitten op het niet publiceren van hetgeen in paragraaf 3.2.7, onderdeel 104 van de staatsteunrichtsnoeren is opgenomen?
 • Vraag 10
  Bent u bereid in overleg te treden met de Europese Commissie en daarbij in te zetten op het niet openbaar publiceren van de fosfaatrechten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Bent u alles overziende bereid een heroverweging te doen met betrekking tot het openbaar maken van een fosfaatrechten register Meststoffenwet? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Bent u bereid niet tot publicatie over te gaan totdat er in de Tweede Kamer plenair of in een algemeen overleg een debat plaats heeft kunnen vinden over de vragen en de door u gegeven antwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00178
Volledige titel: Het bericht 'Publiceren van openbaar fosfaatrechten register Meststoffenwet'