Kamervraag 2019Z18624

Een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet.

Ingediend 2 oktober 2019
Beantwoord 19 december 2019 (na 78 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18624.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1157.html
1. https://nos.nl/artikel/2303524-tolk-vreest-uitzetting-ik-kan-beter-hi…
2. mondelinge vragen van het lid Belhaj aan Minister Bijleveld 16-4-2019
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Tolk vreest uitzetting: Ik kan beter hier sterven dan in Afghanistan»1

  Uit het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken van 1 maart 2019 over Afghanistan kwam naar voren dat burgers die geassocieerd worden met – of die beschouwd worden als ondersteunend aan – de Afghaanse regering, pro-regering gewapende groepen, het Afghaanse maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap in Afghanistan, waaronder internationale strijdkrachten, extra risico lopen op gericht geweld van met name de Taliban en ISKP. Daarom is deze groep in het landgebonden asielbeleid als risicogroep toegevoegd.3
  Dit betekent dat iemand op basis van geringe indicaties voor bescherming in aanmerking kan komen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaald of betrokkene voldoet aan de voorwaarden voor bescherming. Het behoren tot een risicogroep betekent echter niet dat er automatisch recht op bescherming ontstaat. Personen die in Afghanistan als tolk hebben gewerkt voor Nederland of andere buitenlandse troepen werden in beginsel tot deze risicogroep gerekend.
  Op 12 november 2019 is door uw Kamer een motie4 van het lid Belhaj c.s. aangenomen om tolken als systematisch vervolgde groep aan te merken. Het kabinet heeft besloten om conform de motie, systematische vervolging aan te nemen voor tolken die hebben gewerkt voor internationale militaire missies in Afghanistan. Dat betekent dat personen die tot deze categorie behoren voor bescherming in Nederland in aanmerking komen, tenzij het asielverzoek kan worden afgewezen bijvoorbeeld omdat er verboden gedragingen zijn gepleegd als bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek op grond van de Dublinverordening of er sprake is van een veilig derde land. Een meer uitgebreide reactie op de motie ontvangt u via een separate brief aan uw Kamer.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om Afghanen die bijvoorbeeld als tolk hebben gewerkt voor westerse mogendheden en daarmee in de ogen van de Taliban met de vijand hebben geheuld, categoriale bescherming te bieden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat mensen die met gevaar voor eigen leven voor de bondgenoten van Nederland hebben gewerkt, te allen tijde bescherming verdienen? Zo nee, hoe rijmt u dat met de uitspraak van de Minister van Defensie over Afghaanse tolken: «Mensen die met gevaar voor eigen leven voor ons hebben gewerkt, verdienen onze aandacht en zorg»?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke aanleiding heeft u om te veronderstellen dat Afghaanse tolken die voor de Amerikanen hebben gewerkt geen gevaar lopen, terwijl u Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt wel bescherming biedt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoeveel tolken die hebben gewerkt voor westerse mogendheden zijn op dit moment ondergedoken in Afghanistan? Hoeveel van deze tolken zijn inmiddels gedood?

  Ik beschik niet over deze informatie. Ik kan deze vraag derhalve niet beantwoorden.

 • Vraag 6
  Hoe rijmt u het eventuele terugsturen van deze tolk met het beginsel van non-refoulement?

  Zoals aangegeven in de beantwoording op de vragen 1 t/m 4 en 7 wordt elke aanvraag op zijn eigen merites beoordeeld. Hierbij wordt ook gekeken of het terugsturen van een persoon naar het land van herkomst niet in strijd is met het beginsel van non-refoulement.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om de uitzetting van Afghaanse tolken te staken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 24 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris over een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet (ingezonden 2 oktober 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18624
Volledige titel: Een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1157
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet