Kamervraag 2019Z18242

Het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges voor de bij het Rijk

Ingediend 27 september 2019
Beantwoord 24 oktober 2019 (na 27 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18242.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-479.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Aantal vrouwen in adviescolleges Rijk stagneert»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat het aantal vrouwen in adviescolleges de laatste jaren stagneert en de vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond daalt? Kunt u daarbij ingaan op wat uw verklaring is voor de kantelpunten in de verhoudingen na 2010 en 2016?
 • Vraag 3
  Hoe verklaart u dat het wettelijke streven naar een evenredige verhouding in adviescolleges sinds 1997 nog altijd niet is gehaald?
 • Vraag 4
  Wat is uw reactie op de bevinding dat de handreiking om tot dit streven te komen niet bij elk adviescollege bekend is? En op welke termijn gaat u er zorg voor dragen dat elk adviescollege deze handreiking kent?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat diversiteit van meerwaarde is voor de kwaliteit van adviescolleges? Zo ja, wat gaat u doen om de adviescolleges meer divers te maken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u bereid een tijdpad vast te stellen om met alle adviescolleges tot een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen te komen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Hoe kijkt u in het licht van een evenredige vertegenwoordiging in adviescolleges aan tegen een wettelijke verplichting daartoe, en kunt u daarbij ook ingaan op het onlangs verschenen rapport van de SER omtrent quota?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18242
Volledige titel: Het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges voor de bij het Rijk
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-479
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het stagnerende aantal vrouwen in adviescolleges van het Rijk