Kamervraag 2019Z15879

Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’

Ingediend 21 augustus 2019
Beantwoord 23 september 2019 (na 33 dagen)
Indieners Arne Weverling (VVD), André Bosman (VVD), Tobias van Gent (VVD)
Beantwoord door Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15879.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-66.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat incidentele afschot van dieren nodig is voor de instandhouding van een zo divers mogelijk natuurgebied?

  Of incidenteel afschot nodig is, hangt af van de beheerkeuzen die voor de betreffende natuurgebieden worden gemaakt.

 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat Staatsbosbeheer reeds in 2015 een vergunning had voor het afschieten van de jaarlijkse aanwas damherten op de Haringvreter?

  In 2014 heeft Staatsbosbeheer een vergunningaanvraag op grond van de toen nog geldende Flora- en faunawet ingediend om afschot van damherten op de Haringvreter te kunnen realiseren. Gedeputeerde staten oordeelde toentertijd dat het om gehouden dieren ging, waardoor een ontheffing Flora- en faunawet niet aan de orde was. Onderzoek van Alterra (2017) heeft ertoe geleid dat gedeputeerde staten de populatie damherten op de Haringvreter thans als wilde dieren beschouwen, zodat voor afschot een ontheffing is vereist.
  Staatsbosbeheer heeft in 2014 tevens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 gevraagd voor dit afschot in het Natura2000-gebied Veerse Meer. Deze vergunning is door gedeputeerde staten in 2014 verleend.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke onduidelijkheid er was over de noodzaak van een ontheffing? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat de te grote populatie damherten ervoor heeft gezorgd dat broedvogels van de Haringvreter zijn verjaagd? Zo ja, kunt u aangeven om wat voor vogels het gaat?

  In de Aanvulling Faunabeheerplan Haringvreter 2015 – 2019 wordt gemeld dat als gevolg van de overbegrazing door damherten broedvogels van korte vegetaties (zoals veldleeuwerik) en van struweel (zoals fitis, tjiftjaf, heggemus en zwartkop) in aantallen zijn achteruitgegaan.

 • Vraag 6
  Kunt u bevestigen dat de te grote populatie damherten ervoor heeft gezorgd dat zeldzame planten niet meer te vinden zijn? Zo ja, om welke planten gaat het en ligt het in de lijn der verwachting dat deze planten terugkeren op de Haringvreter of zijn deze voorgoed verdwenen?

  In de Aanvulling Faunabeheerplan Haringvreter 2015 – 2019 wordt gemeld dat als gevolg van de overbegrazing door damherten diverse orchideeënsoorten op de Haringvreter zijn verdwenen. Terugkeer van deze verdwenen soorten wordt door deskundigen niet uitgesloten.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven waarom het niet mogelijk is de populatie in de periode oktober 2019-maart 2020 op peil te brengen en dat hiervoor mogelijk meerdere winters nodig zijn?

  Staatsbosbeheer heeft een werkplan opgesteld voor het faunabeheer op de Haringvreter. Uit de berekeningen van het afschot blijkt dat er meerdere winters nodig zijn om het aantal damherten terug te brengen naar het streefpeil.

 • Vraag 8
  Betekent dit tegelijkertijd, indien dit het geval is, dat er door de te grote populatie damherten meer schade aangebracht zal worden aan andere elementen van de natuur?

  Of er meer schade wordt toegebracht, omdat het afschot over meerdere winters wordt uitgesmeerd, valt thans nog niet te zeggen.

 • Vraag 9
  Bent u voornemens situaties zoals die op de Haringvreter mee te nemen in de evaluatie van het faunabeheer, later dit jaar? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

  Ja, het is mijn voornemen bij de evaluatie van het faunabeheer, zoals gevraagd in de motie-Von Martels2, praktijksituaties als die op de Haringvreter, mede te betrekken.

 • Mededeling - 2 september 2019

  De antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Weverling, Bosman en van Gent (allen VVD) over het bericht «Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden» (kenmerk 2019Z15879, ingezonden 21 augustus 2019) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord worden. Reden hiervoor is dat voor het inwinnen van informatie meer tijd nodig is. Ik hoop u de antwoorden op deze vragen zo spoedig mogelijk te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15879
Volledige titel: Het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-66
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Weverling, Bosman en van Gent over het bericht ‘Afschieten honderden damherten op Haringvreter had voorkomen kunnen worden’