Kamervraag 2019Z15535

Exorbitante salarissen aan de top van overheidsbedrijven op Curaçao

Ingediend 5 augustus 2019
Beantwoord 24 september 2019 (na 50 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën inkomensbeleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15535.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-132.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat salarissen aan de top van overheidsbedrijven op Curaçao heel veel hoger zijn dan het inkomen van de Minister-President?1

  Volgens de Code Corporate Governance Curaçao moet in het jaarverslag worden gerapporteerd over de bezoldiging per bestuurder. Naleving van deze code is belegd bij de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Ook Sint Maarten heeft een Code Corporate Governance. Naleving van die code is belegd bij de Corporate Governance Council.
  De bezoldiging van bestuurders van overheids-nv’s op Curaçao en Sint Maarten en het toezicht daarop is een aangelegenheid van de desbetreffende landen. Niettemin ben ik van mening dat als een land stevige maatregelen moet treffen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en daarbij assistentie vraagt van Nederland, daarbij ook gekeken moet worden naar de bezoldiging van bestuurders van overheids-nv’s. Ik heb de Minister-President van Curaçao hier al eerder op aangesproken.

 • Vraag 2
  Waarom zijn de inkomens van de top van deze overheidsnv’s, die overwegend publieke taken uitvoeren en betaald worden met publiek geld, niet openbaar?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Heeft de financieel toezichthouder Cft ondertussen inzicht in de financiën van de overheidsnv’s op Curaçao en Sint Maarten?

  Toezicht op overheidsentiteiten is niet mogelijk op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Echter, overheidsentiteiten vervullen vaak een belangrijke maatschappelijke functie. Het functioneren daarvan kan verstrekkende gevolgen hebben voor de landsbegroting. Financiële verplichtingen via rechtspersonen die behoren tot een land kunnen immers van veel belang zijn voor de financiële positie van het land. Bij het financieel toezicht op die landsbegroting wordt derhalve de gehele collectieve sector in de beschouwing betrokken. Het Cft verzoekt de besturen van de landen regelmatig om inlichtingen over de collectieve sector die het voor de uitoefening van zijn taken nodig acht.

 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van de topinkomens bij de overheidsnv’s op Curaçao en Sint Maarten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting dat mensen die een publieke functie hebben nooit meer zouden mogen verdienen dan de Minister-President?

  In Nederland hebben we hiervoor de Balkenendenorm afgesproken. Ik begrijp uit een reactie in de media dat de Minister-President van Curaçao vindt dat normen moeten worden vastgesteld en dat er transparantie moet zijn over de vergoeding die overheidsdirecteuren genieten. De manier waarop Curaçao dit wil implementeren is een autonome aangelegenheid van het land Curaçao. Ik moedig de regering van Curaçao aan dit voortvarend op te pakken.

 • Mededeling - 28 augustus 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Van Raak (SP) over «exorbitante salarissen aan de top van overheidsbedrijven op Curaçao» (ingezonden 5 augustus 2019), met kenmerk 2019Z15535, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15535
Volledige titel: Exorbitante salarissen aan de top van overheidsbedrijven op Curaçao
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-132
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over “exorbitante salarissen aan de top van overheidsbedrijven op Curaçao”