Kamervraag 2019Z15209

Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’

Ingediend 17 juli 2019
Indiener Martin Wörsdörfer (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15209.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders»?1
 • Vraag 2
  Heeft u vergelijkbare signalen ontvangen van strandtenthouders en andere strandondernemers over de wirwar aan overheidsloketten voor de aanvraag van vergunningen en het verkrijgen van informatie? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om deze onnodige administratieve lasten te voorkomen?
 • Vraag 3
  Wat moeten ondernemers aanleveren om alle vergunningen aan te vragen die benodigd zijn voor het kunnen ondernemen aan het strand? Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen (bijvoorbeeld) ingevulde formulieren, uittreksels, bouwtekeningen en dergelijke?
 • Vraag 4
  Welke van deze bescheiden moeten ondernemers aanleveren bij meerdere overheidsorganen, zoals de gemeente, de provincie, het waterschap, de rijksoverheid en eventuele anderen?
 • Vraag 5
  Wat is doorgaans de looptijd van de verschillende vergunningen die strandondernemers moeten aanvragen? Hoe vaak lopen deze synchroon? Bent u van mening dat het wenselijk is en goed voor het ondernemersklimaat als vergunningen vergelijkbare looptijden hebben?
 • Vraag 6
  Ziet u mogelijkheden om de overheidslagen bij de aanvragen door strandondernemers samen te laten werken? Zo ja, welke mogelijkheden tot samenwerken ziet u en op welke wijze zou dit tot stand kunnen worden gebracht? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u van mening dat het aanvragen van de vergunningen voor een strandtent onnodig veel tijd, energie, geld kost en bedrijfsonzekerheid oplevert? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u bereid met collega’s van andere overheidslagen in overleg te gaan – indien daar bijvoorbeeld door de provincie Zuid-Holland om gevraagd wordt – om te bezien of genoemde papierwinkel gestroomlijnd kan worden, waarbij er één overheidsorgaan is dat als aanspreekpunt gaat gelden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Bent u bereid daarbij de nieuwste digitale technologieën in te zetten? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 23 september 2019

  Op 17 juli 2019 heeft het lid Wörsdörfer (VVD) vragen gesteld over het bericht «VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders». Vanwege de benodigde afstemming met relevante partijen en de vertraging die daarin is ontstaan in verband met de vakantieperiode, konden deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik verwacht de vragen binnen twee weken te kunnen beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15209
Volledige titel: Het bericht ‘VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders’