Kamervraag 2019Z14678

De verwoesting van de Amazone in Brazilië

Ingediend 5 juli 2019
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14678.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Amazon destruction accelerates 60% to one and a half soccer fields every minute»?1
 • Vraag 2
  Wat weten we van de inzet van president Bolsonaro om het economische potentieel van de Amazone te benutten? Kunt u dit beleid nader toelichten?
 • Vraag 3
  Hoe duidt u de in het artikel opgetekende opmerking van de heer Rittl van het NGO-netwerk «Observatorio do Clima» (Climate Observatory) dat ook Europese landen middels hun (handels)relaties met Brazilië bijdragen aan de verwoesting van de Amazone? Hoe duidt u de rol van Nederland daarin?
 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat handeldrijven in een land waarvan de president een beleid voert dat indruist tegen internationale richtlijnen ten aanzien van mensenrechten en milieustandaarden, een extra grote verantwoordelijkheid neerlegt bij zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de Nederlandse overheid om er zorg voor te dragen dat die richtlijnen alsnog worden nageleefd?
 • Vraag 5
  Zijn de voorlichting en het verwachtingspatroon richting Nederlandse bedrijven aangepast sinds het beleid van president Bolsonaro realiteit is geworden in Brazilië? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Op welke wijze houdt u er toezicht op dat Nederlandse bedrijven niet (in)direct betrokken zijn bij de verwoesting van de Amazone?
 • Vraag 7
  Gaat het zogenaamde Mercosur-handelsverdrag impact hebben op de Amazone in Brazilië? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waar baseert u dat op?
 • Vraag 8
  Deelt u de opvatting dat de Europese Unie er alles aan moet doen om te voorkomen dat de verwoesting van de Amazone onder Bolsonaro’s bewind de komende maanden en jaren, voortschrijdt? Welke mogelijkheden ziet u hiertoe?
 • Mededeling - 22 juli 2019

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lidVan Hul over de verwoesting van de Amazone in Brazilië met kenmerk 2019Z14678 die werden ingezonden op 05-07-2019, wil ik u meedelen dat interdepartementale afstemming meer tijd gaat vergen. Hierdoor is het niet mogelijk om de beantwoording op deze vragen uw Kamer binnen de gestelde termijn te doen toekomen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14678
Volledige titel: De verwoesting van de Amazone in Brazilië