Kamervraag 2019Z13869

Het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’

Ingediend 1 juli 2019
Beantwoord 12 augustus 2019 (na 42 dagen)
Indieners John Kerstens (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door John Kerstens (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z13869.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3587.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent en erkent u dat ziekenhuisvacatures moeilijk zijn te vervullen?

  Ja. Een deel van de ziekenhuisvacatures is moeilijk te vervullen. Dit geldt met name voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch ondersteunend personeel (bijv. operatieassistenten) en bepaalde medisch specialisten (bijv. SEH-artsen). De ziekenhuissector is hierin overigens niet uniek. Veel andere branches binnen zorg en welzijn hebben te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Hierover heb ik u, samen met de Minister en Staatssecretaris van VWS, afgelopen voorjaar bericht2 met de monitor bij de voortgangsrapportage van het actieprogramma Werken in de Zorg.

 • Vraag 3
  Hoe hoog zijn de uitstroomcijfers van ziekenhuizen? Vertonen deze een dalende of stijgende lijn?

  Bijgaande tabel laat zien dat zowel de instroom als de uitstroom van werknemers sinds 2016 is toegenomen. Bij instroom gaat het om personen die als werknemer instromen in de branches ziekenhuizen, umc’s en klinieken. Bij uitstroom gaat het om werknemers die de sector zorg en welzijn verlaten. Per saldo stromen er meer werknemers in dan er uitstromen, op het meest recente meetmoment (vierde kwartaal 2018) circa 1.900 personen.
  24.210
  21.610
  23.790
  26.130
  20.660
  20.000
  21.060
  24.210
  3.550
  1.610
  2.730
  1.920
  Bron: CBS

 • Vraag 4
  Erkent u dat in een sector waarin sprake is van hoge uitstroomcijfers en moeilijk vervulbare vacatures goed werkgeverschap van groot belang is?

  Goed werkgeverschap is – los van de arbeidsmarktsituatie – voor iedere organisatie en werknemer van groot belang. In het geval van personele schaarste wordt dit belang scherper gevoeld.

 • Vraag 5
  Erkent u dat het zorgen voor goede, (meer dan) concurrerende arbeidsvoorwaarden in een situatie als hiervoor geschetst eveneens van groot belang is?

  Bij goed werkgeverschap horen ook goede arbeidsvoorwaarden. Om een concurrerende salarisontwikkeling mogelijk te maken, stelt het Ministerie van VWS jaarlijks extra geld beschikbaar voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de zorg. Voor 2019 gaat het om ongeveer € 1,7 miljard voor loonontwikkeling. Het is aan sociale partners om gegeven deze ruimte goede afspraken te maken over aantrekkelijke cao’s. De inhoud van deze afspraken is aan sociale partners en daarom ga ik in mijn antwoord niet inhoudelijk in op de (voorstellen voor) de cao-afspraken.

 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat medewerkers van ziekenhuizen zich onlangs gedwongen hebben gevoeld een actietraject te starten, omdat zij de voorstellen van werkgevers om te komen tot een nieuwe cao als volstrekt onvoldoende beoordelen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Erkent u dat een situatie waarin bijvoorbeeld een loonbod van werkgevers als volstrekt onvoldoende wordt beoordeeld nou niet bepaald behulpzaam is voor het gewenste (en noodzakelijke) imago van aantrekkelijke werkgever en bij het noodzakelijke «vasthouden» van medewerkers?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Bent u inmiddels wel bereid extra geld beschikbaar voor stevigere loonsverhogingen voor medewerkers van ziekenhuizen en elders in de zorg, omdat dat helpt om medewerkers voor de sector te behouden?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 10 juli 2019

  De vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Ploumen (PvdA) over het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen» (2019Z13869) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat ik nog meer tijd nodig heb om de juiste informatie te verzamelen voor de beantwoording. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z13869
Volledige titel: Het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3587
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Ploumen over het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’