Kamervraag 2019Z13097

Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is

Ingediend 24 juni 2019
Beantwoord 11 november 2019 (na 140 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z13097.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-672.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen (ingezonden 16 mei 2019) over het bericht «Laurens Wonen in opspraak»?1 2

  Ik ken die antwoorden.

 • Vraag 2
  Welke inspanningen heeft Laurens Wonen verricht om eventuele geleden schade te verhalen op de voormalige RvC-voorzitter? Wat zijn de resultaten van deze inspanningen? Welke inspanningen gaat Laurens Wonen nog verrichten als de resultaten niet voldoende zijn? Bent u bereid de Kamer hier blijvend over te informeren?

  Het is in eerste instantie aan het bestuur van Laurens Wonen zelf om een besluit te nemen over het verhalen van schade. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er vanuit haar rol onder meer op toe dat maatschappelijk bestemd vermogen niet weglekt. In de antwoorden van 21 juni 2019 op eerdere vragen van het lid Koerhuis staat aangegeven dat de Aw met Laurens Wonen in gesprek is over deze casus.
  De Aw zal in de komende reguliere individuele oordeelsbrief ingaan op hetgeen bij Laurens Wonen heeft gespeeld. Individuele oordeelsbrieven worden door de Aw op haar site gepubliceerd en zijn openbaar raadpleegbaar.

 • Vraag 3
  Hoe rijmt u het gegeven dat door de Autoriteit Woningcorporaties verstrekte informatie over Laurens Wonen na nadere beoordeling niet correct bleek met uw uitspraak tijdens het debat over Humanitas wonen (5 april 2018) dat de Autoriteit Woningcorporaties personele unies nauw monitort?

  De wet staat zogenaamde «dubbele personele unies» niet toe, dat wil zeggen: wanneer er een personele unie is met een maatschappelijke instelling op het niveau van het bestuur, dan mag dat niet ook op het niveau van de raad van commissarissen het geval zijn. In het debat van 5 april 2018 over Humanitas wonen heeft Minister Ollongren aangegeven dat de Aw eerder gerealiseerde personele unies nauw monitort. Het behoort tot de taken van de Aw om goed toezicht te houden op het verbod op (dubbele) personele unies. In het geval van Laurens Wonen bestond helaas ten tijde van het debat, tegen de regels in, wel een dubbele personele unie. De Aw had dit eerder moeten constateren en ik heb Aw hierop aangesproken. Aw heeft de interne procedures inmiddels verder aangescherpt om herhaling te voorkomen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om een overzicht van alle personele unies, inclusief een beschrijving en een inschatting van de risico’s van de personele unies naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

  De Aw heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van deze casus voor het einde van het jaar een beeld zal geven inzake personele unies. Uiteraard zal de Aw optreden als er niet-toegestane personele unies worden aangetroffen.
  Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Aw.

 • Vraag 5
  Bent u bekend met het bericht «Minister verspreidt onjuiste info over Laurens Wonen»?3 Klopt het dat de Autoriteit woningcorporaties op 30 april j.l. – twee dagen voor onderekening van de Oordeelsbrief 2018 – op de hoogte is gesteld van de niet correcte verstrekte informatie met betrekking tot de RvC-voorzitter. Waarom paste u dat niet aan in de Oordeelsbrief 2018, die u op 2 mei j.l. ondetekende?

  De Aw geeft aan dat het 30 april jl. is geïnformeerd door Laurens Wonen over de situatie rondom de voormalige voorzitter. Deze informatie is helaas niet in de individuele oordeelsbrief van 2 mei jl. opgenomen. De oordeelsbrief van 2 mei jl. is tijdens het proces van ondertekening niet meer aangepast aan de actuele situatie; dit had wel moeten gebeuren. Het is onjuist dat deze informatie een verkeerd beeld geeft ten aanzien van de actuele situatie bij een corporatie. De Aw heeft mij laten weten dat er maatregelen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

 • Mededeling - 15 juli 2019

  Door het lid Koerhuis (VVD) zijn vervolgvragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is (ingezonden op 24 juni 2019 met kenmerk 2019Z13097) Voor beantwoording van deze vragen is nadere informatie opgevraagd bij de toezichthouder. Mijn streven is om de antwoorden begin september naar uw Kamer te zenden.

 • Mededeling - 26 september 2019

  Door het lid Koerhuis (VVD) zijn vervolgvragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is (ingezonden op 24 juni 2019 met kenmerk 2019Z13097). Bij brief van 12 juli 2019 heb ik u laten weten te streven naar beantwoording van de vragen per begin september, omdat nadere informatie benodigd was van de toezichthouder. Naar nu is gebleken zijn verdere inlichtingen van de toezichthouder vereist. Ik streef ernaar om de antwoorden voor eind oktober naar uw Kamer te zenden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z13097
Volledige titel: Het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-672
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat Laurens Wonen in opspraak is