Kamervraag 2019Z12434

De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie

Ingediend 18 juni 2019
Beantwoord 10 juli 2019 (na 22 dagen)
Indiener Maarten Groothuizen (D66)
Beantwoord door Broekers-Knol , Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z12434.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3400.html
1. Gewijzigde motie 35 000-VI-78 van het lid Groothuizen c.s. over een j…
2. Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2019 op 22 november 2018 Handelingen II 2018/19 nr. 14 item 22, p. 27
 • Vraag 1
  Kunt u zich uw antwoord herinneren tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid 2019, waarin u als reactie op de aangenomen motie-Groothuizen c.s.1 aangaf dat u het «waardevol achtte om een jaarlijkse rapportage aan de Kamer toe te zenden over de voortgang van de beleidsvoornemens uit de zes pijlers van de integrale migratieagenda van het kabinet, waarin u verantwoording aflegt voor wat wel en niet gelukt is»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Wanneer kan de Kamer deze jaarlijkse rapportage verwachten?

  Die mening deel ik. Uw Kamer ontvangt de jaarlijkse rapportage zo snel mogelijk na het zomerreces.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het waardevol is deze rapportage uiterlijk een maand vóór de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid aan de Kamer te versturen? Zo ja, kunt u dat bij deze toezeggen dat u dat voortaan zal doen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z12434
Volledige titel: De uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3400
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de uitvoering van de gewijzigde motie over een jaarlijkse rapportage over migratie