Kamervraag 2019Z04100

Het niet naleven van de wettelijke bepaling om de Wet dieren te evalueren

Ingediend 5 maart 2019
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04100.html
 • Vraag 1
  Bent u zich ervan bewust dat in artikel 10.11 van de Wet dieren is vastgelegd dat «Onze Minister binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk»?1
 • Vraag 2
  Bent u zich ervan bewust dat de Wet dieren op 1 januari 2013 in werking is getreden, dus ruim zes jaar geleden?
 • Vraag 3
  Zouden we kunnen stellen dat u hiermee uw eigen wet hebt overtreden?
 • Vraag 4
  Kunt u uiteenzetten hoe het zo is gekomen dat u de wettelijk vastgelegde termijn voor de uitvoering van de evaluatie van de Wet dieren niet bent nagekomen?
 • Vraag 5
  Bestaan er op uw ministerie problemen met de prioriteit die aan dierenwelzijn wordt gegeven, zoals te weinig menskracht of een cultuur waarin aan dierenwelzijn te weinig gewicht wordt toegekend?
 • Vraag 6
  Is de evaluatie inmiddels wel in gang gezet? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de stappen die u tot nu toe hebt gezet?
 • Vraag 7
  Was u van plan de Kamer te betrekken bij de opzet van de evaluatie en de formulering van de onderzoeksvragen? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Wie zal de evaluatie van de Wet dieren uitvoeren?
 • Vraag 9
  Welke partijen worden bij de evaluatie van de Wet dieren betrokken?
 • Vraag 10
  Worden ook alle onderliggende besluiten, zoals het Besluit houders van dieren – waarin veel open normen zijn opgenomen, waarvan gerede twijfel bestaat of deze wel (kunnen) worden gehandhaafd – meegenomen in de evaluatie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Wordt de handhavingscapaciteit meegenomen in de evaluatie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoorden? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04100
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het niet naleven van de wettelijke bepaling om de Wet dieren te evalueren (ingezonden 5 maart 2019).